Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2585-НС
София, 10 май 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от фондация „РОМСКА ИНИЦИАТИВА”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1599-НС от 10.05.2013 г. на ЦИК от Бистра Кирилова Андреева - Председател на Управителния съвет на фондация „РОМСКА ИНИЦИАТИВА", регистрирана с решение на ЦИК № 2519-НС/04.05.2013 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 31 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Бистра Кирилова Ангелова, представляваща фондацията, в полза на 142 (сто четиридесет и две) лица - упълномощени представители на фондация „РОМСКА ИНИЦИАТИВА" и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от фондацията представители за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на фондация „РОМСКА ИНИЦИАТИВА", както следва:

 

Име, презиме и фамилия
Десислава Младенова Иванова
Иван Богданов Иванов
Радка Русева Милева
Пенка Цветанова Макаринова
Росица Начкова Спасова
Митко Цветанов Иванов
Васил Иванов Каменов
Лилия Красимирова Траянова
Саво Живков Савов
Антоанета Михайлова Живкова
Пенка Райкова Петкова
Красимир Николов Траянов
Силвия Будьониева Петрова
Румяна Гоцева Борисова
Жана Петрова Торньова
Силвия Николова Борисова
Лида Георгиева Маркова
Габриела Ташкова Тодорова
Горан Албенов Иванов
Антон Кирилов Любенов
Ихтиандър Николов Найденов
Борис Милков Русинов
Лита Тасева Русинова
Юлия Илиева Маринова
Милан Тодоров Георгиев
Венелина Александрова Генадиева
Иво Иванов Давидков
Мирослава Кръстева Цветанова
Маргарита Борисова Василева
Милко Бориславов Русинов
Катя Красимирова Торньова
Параскева Маркова Костова
Миглена Пламенова Младенова
Ивайло Тодоров Иванов
Любен Калинов Асенов
Валентина Борисова Асенова
Галина Георгиева Якимова
Цветелина Тошкова Савова
Цветомира Павлинова Цветанова
Силвия Людмилова Николова
Кремена Борисова Тодорова
Рени Димитрова Кирова
Нели Василева Гоцова
Милен Тодоров Аспарухов
Атанас Велиславов Гинков
Силвия Неделкова Аспарухова
Марияна Владимирова Благоева
Емилия Тошкова Иванова
Георги Димитров Иванов
Цветана Кирилова Илиева
Георги Кирилов Костов
Красимир Димитров Петров
Въло Цветанов Иванов
Кирил Илиев Димитров
Иван Петров Димитров
Зорка Тодорва Петрова
Александър Илиев Благоев
Румяна Венкова Асенова
Николинка Георгиева Ангелова
Нели Георгиева Никифорова
Магдалена Викторова Фачикова
Валентин Борисов Иванов
Венера Иванова Петрова
Михаил Костадинов Калинин
Валентин Александров Цветанов
Цветан Асенов Найденов
Здравко Борисов Здравков
Йорис Асенов Фенин
Цветелин Димитров Цветанов
Христина Красимирова Йосифова
Зарин Мариянов Замфиров
Емилиян Милчев Калинин
Мина Валентинова Йосифова
Даниел Веселинов Александров
Димитър Боянов Василев
Цеца Давиткова Иванова
Любослав Красимиров Рангелов
Цеци Русинов Георгиев
Венелин Цециев Георгиев
Димитър Ангелов Славчев
Симеон Симеонов Николов
Цеца Светославова Якимова
Валя Николова Кирилова
Сергей Иванов Кирилов
Петя Георгиева Богданова
Иванка Бранкова Георгиева
Красимира Цветанова Томова
Емил Кольов Борисов
Силвия Рангелова Пазарова
Михал Ценков Петков
Йорданка Веселинова Йорданова
Петър Каменов Кръстев
Лилия Кирилова Нинова
Даниела Каменова Иванова
Цветелин Володиев Цветанов
Александра Володиева Тончева
Йордан Любенов Тончев
Володя Цветанов Кръстев
Валентин Иванов Георгиев
Боряна Йоцова Тончева
Кирил Йорданов Кънчев
Найден Валериев Найденов
Борислав Стефанов Борисов
Гошо Илиев Антов
Теодора Деянова Първанова
Евгения Цветкова Костадинова
Камелия Тодорова Костова
Анна Росенова Георгиева
Красимир Ангелов Горанов
Валентин Борисов Илиев
Атанас Славков Ташков
Дилян Филков Борисов
Пламена Илкова Боянова
Николай Ангелов Илиев
Фросина Красимирова Игнатова
Румен Милков Бориславов
Милчо Емилов Милчов
Калинка Бориславова Асенова
Боряна Страхилова Сандова
Белка Бориславова Русинова
Данаил Илиев Асенов
Захарина Младенова Тодорова
Емилия Илиева Асенова
Камен Николов Ангелов
Зоя Александрова Ангелова
Розалин Велков Колчев
Василка Николаева Колчева
Милчо Велков Каменов
Данаил Анчев Младенов
Христина Анчова Младенова
Анчо Младенов Анков
Роза Дервишева Анкова
Мария Красимирова Тодорова
Георги Маринов Георгиев
Николай Пламенов Аврамов
Снежана Красимирова Александрова
Георги Симионов Вачев
Бочко Христов Ангелов
Георги Бочков Христов
Румен Васков Андреев
Тодор Светомиров Цветанов
Христо Каменов Борисов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения