Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2583-МИ/НР
София, 13 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Красимира Пенева Атанасова в качеството й на упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ – община Долни чифлик, срещу решение № 144 от 05.10.2015 г. на ОИК – Долни чифлик

Производството е по чл. 88 от ИК.

Постъпила е жалба чрез ОИК – Долни чифлик, по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1213/08.10.2015 г. от Красимира Пенева Атанасова в качеството й на упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ – община Долни чифлик, срещу решение № 144 от 05.10.2015 г. на ОИК – Долни чифлик. Жалбата е постъпила подписана в оригинал със същия входящ номер от 12.10.2015 г.

На Централната избирателна комисия бе предложен следният проект за решение:

„Жалбата е подадена в срок от активно легитимирано лице и се явява допустима, а разгледана по същество неоснователна.

След като се запозна с документите, съдържащи се в преписката по жалбата, Централната избирателна комисия установи следното:

Видно от протокол № 013 от проведено заседание на ОИК – Долни чифлик, на 28 септември 2015 г. е, че общинската избирателна комисия е разгледала съвместно постъпили жалби от ПП „ГЕРБ“ и МК „АРД“ срещу Заповед № РД-1322 от 23.09.2015 г. на кмета на община Долни чифлик за определяне на изборно помещение за секция № 031300007. Въпреки обединеното разглеждане на двете жалби ОИК – Долни чифлик, е провела отделни гласувания по всяка една жалба и съответно е постановила отделни решения, а именно решение № 110 и № 111.

И в двете жалби се навеждат почти идентични твърдения, че така определеното изборно помещение за секция 031300007, а именно голямото фоайе в Центъра за социални услуги на ул. „Бузлуджа“ № 21 в гр. Долни чифлик ще затрудни избирателите, тъй като същите следва да минават през много коридори и стаи, за да стигнат до самото изборно помещение, а в самото него има още много врати (7). Жалбоподателите считат, че така определеното изборно помещение ще доведе до множество затруднения на изборния процес, объркване на избирателите и дори хаос. Сочат, че изборното помещение противоречи на чл. 8, ал. 3 от ИК, както и на методическите указани, приети с Решение № 2206-МИ/НР от 15 септември  2015 г. на ЦИК. Също така, че се създават и предпоставки за затруднение при осигуряване „тайната на вота“. Отделно са наведени и съображения, че кметът е нарушил моралните норми, постановявайки „нецелесъобразно управленско решение“.

В жалбата, депозирана от Стефчо Стоянов, са наведени и доводи, че кметът е превишил пределите на своята компетентност и е постановил заповедта в противоречие чл. 10 от ИК.

При така изложената фактическа обстановка ЦИК приема подадените жалби за допустими и разгледани по същество за основателни, като след като ги разглежда по същество, се произнася със свое Решение № 2461-МИ/НР от 02.10.2015 г., с което отменя обжалваното решение на ОИК и връща преписката на ОИК – Долни чифлик за ново произнасяне, след като извърши проверка на място и извърши нова преценка относно годността на процесното помещение за изборна секция въз основа на цялостна служебна проверка.

Общинската избирателна комисия – Долни чифлик, при спазване указанията, съдържащи се в мотивната част на решението на ЦИК, извършва проверка на място, събира допълнителни документи и данни, относими по случая, и се произнася с обжалваното в настоящото производство отхвърлително по смисъла на чл. 85, ал. 4 от ИК решение.

За да се произнесе по постъпилата жалба срещу него, ЦИК разгледа поотделно и в съвкупност всички, приложени към жалбата и към надлежно окомплектованата преписка документи, включително събраните нови данни и становища,счита случая за изяснен от фактическа страна и установи следното.

Видно от писмо на МВР – ГДПБЗН до ОИК, приложено по преписката, въпросното помещение съответства на изискванията за пожарна безопасност.

Става ясно, че сградата, в която се намира определеното от кмета на общината за изборна секция помещение, е въведена в експлоатация и отговаря на необходимите изисквания.

Централната избирателна комисия следва да кредитира и обстоятелствата и доводите, съдържащи се в становището на зам.-кмета на община Долни чифлик с изх. № 01 00-508/2.10.2015 г., постъпило в ЦИК, а именно, че на кмета е правомощието за определяне секциите, съгласно чл. 8, ал. 2 от ИК, че заповед № РД-1275/09.9.2015 г., която се оспорва и с която са утвърдени изборните помещения, е влязла в сила и че, преди да я постанови, кметът се е съобразил с дадените му от ОИК указания, че помещението, предмет на това производство, отговаря на всички изисквания, намира се в сграда, изградена с европейски средства, и отговаря на всички европейски изисквания, и т.н.

Видно пък от приложеното по преписката писмено становище от началника на полицията в гр. Долни чифлик не съществуват законови пречки за обезпечаване на сигурността и опазването на обществения ред на определеното изборно помещение за секция № 031300007, находящо се в „Голямо фоайе“ на комплекс за социални услуги на ул. „Бузлуджа“ № 21.

При така установената фактическа и правна обстановка, Централната избирателна комисия счита, че жалбата срещу обжалваното решение на ОИК, с което се отхвърлят жалбите, с които е била сезирана, цитирани по-горе, макар и взето при хипотезата на чл. 85, ал. 4 от ИК, следва да бъде отхвърлена като неоснователна и недоказана.“

При обсъждането на предложения проект на решение бе изразено несъгласие с изложените в него мотиви. Част от членовете на ЦИК считат, че решението на ОИК – Долни чифлик, е неправилно и незаконосъобразно и следва да се уважи жалбата.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение по постъпилата жалба на Красимира Пенева Атанасова в качеството й на упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ – община Долни чифлик, срещу решение № 144 от 05.10.2015 г. на ОИК – Долни чифлик. От присъстващите в залата 11 членове на комисия за проекта гласуваха 7 членове – Ив. Ивков, Р. Сидерова, Цв. Томов, С. Солакова, М. Сюлейман, Вл. Пенев и М. Мусорлиева; против проекта на решение гласуваха 4 – М. Златарева, Ив. Алексиева, М. Бойкинова и Г. Баханов.

Предвид изложеното и на основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 53, ал. 3 и ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения