Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2583-НС
София, 10 май 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1589-НС от 09.05.2013 г. на ЦИК от Таня Анчева Цанева - главен секретар на Управителния съвет на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", регистрирано с Решение на ЦИК № 2366-НС от 03.04.2013 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 31 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Таня Цанева, представляваща сдружението в полза на 34 (тридесет и четири) лица - упълномощени представители на „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението представители за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

 

Име, презиме и фамилия
1 Цветан Росенов Цветанов
2 Ганка Николова Цветкова
3 Таня Георгиева Янкова
4 Росен Цветанов Атанасов
5 Светлин Цветанов Станков
6 Лилия Тодорова Тодорова
7 Стефан Благоев Соколов
8 Илия Ефремов Стаменков
9 Велика Стоянова Петрова
10 Пене Рангелов Григоров
11 Светла Захариева Клисурова
12 Анастас Петров Андреев
13 Николай Кирилов Петров
14 Албена Василева Александрова
15 Мирослав Иванов Симеонов
16 Михаела Андонова Иванова
17 Людмил Любенов Костадинов
18 Снежана Борисова Христова
19 Спаска Иванова Върголомова
20 Валери Тимотеев Радлев
21 Иван Тодоров Стоименов
22 Лилия Тянкова Динева
23 Бойчо Йорданов Димитров
24 Ангел Малинов Борисов
25 Васил Александров Атанасов
26 Ивайло Евдокиев Владимиров
27 Филчо Младенов Коматински
28 Любомир Димитров Евтимов
29 Йорданка Рангелова Лекова
30 Венчо Софрониев Божилов
31 Иво Сашов Герасимов
32 Светослав Йорданов Венков
33 Димитър Веселинов Факирски
34 Тянко Костов Динев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1591-НС / 03.02.2023

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1590-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1589-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения