Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2582-МИ
София, 13 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от община Дряново, представлявана от Даниела Валериева Томова-Енчева за кмет на община Дряново, срещу решение № 91 от 09.10.2015 г. на ОИК – Дряново

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1267 от 12.10.2015 г. чрез ОИК – Дряново, до Централната избирателна комисия от община Дряново, представлявана от Даниела Валериева Томова-Енчева за кмет на община Дряново, срещу решение № 91 от 09.10.2015 г. на ОИК – Дряново, с което е прието за основателно искането за преустановяване на разпространението на печатното издание на Информационен бюлетин на община Дряново (отчет на кмета д-р Иван Николов за мандат 2011 – 2015) и е възложено на общинската администрация да изтегли от разпространение печатното издание на бюлетина.

С комплектуваната от ОИК – Дряново, преписка са представени: първоначалната жалба от Стефан Янков Енчев, пълномощник на ПП „Партия на зелените“; Заповед № 365/18.09.2015 г. на кмета на община Дряново; Заповед № 366/23.09.2015 г. на кмета на община Дряново; протокол № 29 от заседание на ОИК – Дряново, от 09.10.2015 г.; решение № 91/09.10.2015 г. на ОИК – Дряново; решение № 92-МИ/09.10.2015 г. на ОИК – Дряново; решение № 93/09.10.2015 г. на ОИК – Дряново; решение № 94/09.10.2015 г. на ОИК – Дряново.

В жалбата се твърди, че оспорваното решение е незаконосъобразно – прието при съществени процесуални нарушения, при съществено нарушение на разпоредбите на ИК, решение на ЦИК и необоснованост. Поддържат се твърдения за липса на законови правомощия, въз основа на които ОИК – Дряново, е постановила оспореното решение. Излагат се съображения, че в решението не са посочени фактическите основания за приемането му, поради което е немотивирано. Жалбоподателят счита, че решението е постановено в противоречие на разпоредбата на т. 17 от § 1 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2095-МИ от 10.09.2015 г. на ЦИК. Твърди се, че Информационният бюлетин на община Дряново не представлява нито предизборна агитация, нито агитационен материал по смисъла на закона. Поддържа се оплакване за вътрешна противоречивост на решението. Поддържа се становище, че Информационният бюлетин е издаден въз основа на изискванията и задълженията, посочени в чл. 44, ал. 5, изр. трето от ЗМСМА, чл. 137, ал. 6 и чл. 140, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси. Жалбоподателят счита, че обжалваното решение е лишено от правно основание, защото община Дряново не е кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет, за да разпространява агитационни материали или да осъществява предизборна агитация.

С решение № 91 от 09.10.2015 г. ОИК – Дряново, е приела за основателно искането за преустановяване на разпространението на печатното издание на Информационен бюлетин на община Дряново (отчет на кмета д-р Иван Николов за мандат 2011 – 2015) и е възложено на общинската администрация да изтегли от разпространение печатното издание на бюлетина.

Жалбата е редовна, подадена е своевременно от лице с правен интерес, надлежно легитимирало представителната си власт, а разгледана по същество е неоснователна.

След като се запозна с цялата преписка по оспорваното решение, представена от ОИК – Дряново, както и с публикувания на интернет страницата на община Дряново Информационен бюлетин (отчет на кмета д-р Иван Николов за мандат 2011 – 2015) Централната избирателна комисия приема, че оспорваното решение е правилно и законосъобразно, макар и на правни основания, различни от посочените в решението. С разпоредбата на чл. 44, ал. 5, изр. трето от ЗМСМА за кмета на общината съществува задължение да представя годишен отчет за изпълнението на програмата си пред Общинския съвет в срок до 31 януари 2015 г. Публикуваният на интернет страницата на общината Информационен бюлетин представлява обръщение на кмета д-р Иван Николов към гражданите на община Дряново, в които е изложил данни във връзка с изпълнение на програмата си като кмет. В същия се съдържа пряк призив за подкрепа на Иван Николов на предстоящите избори, доколкото същият е регистриран като независим кандидат за кмет на община Дряново с решение № 75-МИ от 22.09.2015 г. на ОИК – Дряново. В Информационния бюлетин, част І, стр. 3, абзац последен, изречение второ, се съдържа следният призив: „Вярвам, че с общи усилия в следващия мандат ще продължим заедно за по-добро бъдеще и просперитет на община Дряново“. Информационният бюлетин е изготвен с бюджетни средства на община Дряново и се разпространява безплатно. Несъмнено е, че същият представлява агитационен материал и че за неговото изготвяне и разпространение безплатно е използван публичен административен ресурс. Налице е нарушение на забраната по чл. 168, ал. 3 от ИК. Общинската избирателна комисия – Дряново, е следвало да установи нарушение на забраната по чл. 168, ал. 3 от ИК и да възложи на председателя съставянето на АУАН. Правилно и в съответствие с разпоредбата на чл. 186, ал. 1 от ИК Общинската избирателна комисия – Дряново, е възложила на общинската администрация изземването на Информационния бюлетин и преустановяване на разпространението му.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на община Дряново, представлявана от Даниела Валериева Томова-Енчева за кмет на община Дряново, срещу решение № 91 от 09.10.2015 г. на ОИК – Дряново, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения