Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2577-МИ/НР
София, 13 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Стралджа, област Ямбол

Постъпило е пимо с вх. № МИ-15-1255/12.10.2015 г. на ЦИК от Недка Христова Карска – представляваща коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“, за назначаване на Нели Димитрова Радкова за член на ОИК – Стралджа, област Ямбол, на мястото на освободената с Решение № 2476-МИ/НР от 5 октомври 2015 г. Таня Димитрова Филипова.

Към писмото са приложени: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Нели Димитрова Радкова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Стралджа, област Ямбол, Нели Димитрова Радкова, ЕГН ...

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения