Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2574-МИ
София, 12 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Ахмед Абдула Мехмед – общински съветник и кандидат за общински съветник от ПП „ДПС“ – гр. Казанлък, срещу решение № 271 от 07.10.2015 г. на ОИК – Казанлък

Постъпила е жалба с вх. № МИ-10-302 от 08.10.2015 г. на ЦИК от Ахмед Абдула Мехмед – общински съветник и кандидат за общински съветник от ПП „ДПС“ – гр. Казанлък, срещу решение № 271 от 07.10.2015 г. на ОИК – Казанлък, с което е оставена без разглеждане жалба с вх. № 162/07.10.2015 г. от Общинския съвет на ПП „ДПС“ – гр. Казанлък.

В жалбата се твърди, че агитационният материал на МК „Патриотите – ВМРО, Нова алтернатива“, въз основа на който е постановено обжалваното решение на ОИК – Казанлък, пряко засяга членовете на ПП „ДПС“ и уронва авторитета на кандидатите на политическата сила в община Казанлък. Също така твърди, че решението на ОИК е формално, немотивирано и взето при липса на факти и доказателства. Иска се отмяна на решението на ОИК – Казанлък, като незаконосъобразно.

Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна и разгледана по същество е основателна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и приложената от ОИК преписка, установи следното:

Общинската избирателна комисия – Казанлък е била сезирана със сигнал от Общинския съвет на ДПС – гр. Казанлък, за нарушения на чл. 183, ал. 4 от ИК, изразяващо се в разпространение на агитационни материали – листовки от МК „Патриотите – ВМРО, Нова алтернатива“, в които в разрез с добрите нрави се пропагандират факти, засягащи честта и доброто име на кандидатите. В листовката, приложена към преписката, се съдържа текст, в който като непосредствена цел на издигнатия от местната коалиция кандидат за общински съветник Чавдар Ангелов, е записано, че „Целта е да бъде изолирано вредното влияние на ДПС и корпоративния вот от политическия живот на община Казанлък и да ги лишим от възможността да определят властта и посоката на развитие на града и населените места в общината“.

Общинската избирателна комисия – Казанлък с оспорваното решение № 172 е приела, че описаният по-горе текст в агитационния материал е всъщност изразена позиция от кандидата и съответно на представляваната от него коалиция и че в него не се съдържа враждебна или дискриминационна реч, нито омраза или клеветнически изказвания.

Централната избирателна комисия счита, че решението на ОИК – Казанлък е неправилно и незаконосъобразно. Разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК забранява използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. В този смисъл всички политически субекти, участващи в предизборната кампания, следва да не употребяват в своите агитационни материали призиви, с които нарушават добрите нрави, използвайки изрази като „вредното влияние на ДПС“.

Предвид горното Централната избирателна комисия приема, че текстът в листовката със съдържанието за „вредното влияние на ДПС“ представлява нарушение на добрите нрави съгласно чл. 183, ал. 4 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 271 от 07.10.2015 г. на ОИК – Казанлък, като неправилно и незаконосъобразно.
ВРЪЩА преписката за ново разглеждане, като УКАЗВА на ОИК – Казанлък, да приеме решение при спазване на изложените в настоящото решение мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения