Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2572-МИ
София, 12 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Петранка Габровска – представител на МК „ЗАЕДНО“, срещу решение № 209-МИ от 05.10.2015 г. на ОИК –Попово

Постъпила е жалба с вх. № МИ-11-83 от 09.10.2015 г. на ЦИК от Петранка Габровска – представител на МК „ЗАЕДНО“ чрез ОИК – Попово. Към жалбата са приложени: справка за действащи наредби на Общинския съвет – гр. Попово, и община Попово, област Търговище, решение № 209-МИ от 05.10.2015 г.; жалба с вх. № 25/05.10.2015 г. от регистъра на жалбите на ОИК – Попово; пълномощно в полза на Стефан Иванов – общински ръководител на ПП „ГЕРБ“ – гр. Попово; протокол № 6 от извършена проверка по жалба на ПП „ГЕРБ“ с вх. № 25/05.10.2015 г. и снимков материал на агитационните материали.
В жалбата се твърди, че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно. Изтъква се, че няма нарушение на Наредба за символиката и почетните възвания на община Попово, област Търговище, тъй като такава липсва. Изразява се несъгласие с „превеждането“ на агитационните материали съгласно изискванията на чл. 183, ал. 1 и 2 от ИК, тъй като същите разпоредби не съдържат такова задължение. Направено е искане за отмяна на обжалваното решение като необосновано, ведно със законните последици от това.

Жалбата е подадена от надлежно упълномощено лице с правен интерес. Същата е допустима, разгледана по същество е неоснователна.

С обжалваното решение ОИК – Попово установява нарушение на правилата за водене на предизборна кампания, като указва на представителите на МК „ЗАЕДНО“ да „преведат“ агитационните си материали съгласно нормативните изисквания на ИК, както и е сезиран кмета на община Попово, да се произнесе по компетентност с оглед неправомерното отпечатване на герба на общината в агитационен материал на коалицията.
Централната избирателна комисия, след като разгледа всички факти и обстоятелства, прави следните изводи:

Установяването на административно нарушение относно неправомерно отпечатване на герба на общината в агитационен материал  по време на предизборната кампания е от компетентността на кмета на общината, с оглед на което указанията на ОИК в обжалваното решение са правилни.

Агитационните материали са написани на български език, предвид което неправилно е разбирането от страна на жалбоподателите за „превеждането“ им. В случая се касае за техническа грешка, като безспорно с решението си ОИК – Попово указва привеждането на процесните агитационни материали в съответствие с изискванията на разпоредбите на чл. 183, ал. 1 и 2 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Петранка Габровска – представител на МК „ЗАЕДНО“, срещу решение № 209-МИ от 05.10.2015 г. на ОИК –Попово, като неоснователна.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения