Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2571-МИ/НР
София, 12 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Завет, област Разград

Постъпило е пимо с вх. № МИ-10-312/12.10.2015 г. на ЦИК от Пламен Томов – упълномощен представител на ПП „АБВ“, за назначаване на Петър Бонев Петров за член на ОИК – Завет, област Разград.

Към писмото са приложени: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Петър Бонев Петров.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Завет, област Разград, Петър Бонев Петров, ЕГН ...

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения