Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2570-МИ
София, 12 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Стоян Шиеков срещу решения № 99 и № 100 от 03.10.2015 г. на ОИК – Златица

С вх. № МИ-15-1209/08.10.2015 г. са постъпили възражения от Стоян Иванов Шиеков от гр. Златица срещу решения № 99 и № 100 от 03.10.2015 г. на ОИК – Златица, с които са оставили без уважение негови сигнали с искане да бъде заличена регистрацията съответно на Магдалена Величкова Иванова като кандидат за кмет на община Златица поради извършвана проверка по чл. 232 от НК, както и на Асен Згуров Згуровски поради наличие на забрана по чл. 158 от ИК.
Иска се отмяна на решения № 99 и № 100 от 03.10.2015 г. на ОИК – Златица и да бъдат заличени посочените двама кандидати.

Възраженията по своето същество са жалби. Подадени са в срок, но са неоснователни.

С атакуваното решение № 99 от 03.10.2015 г. ОИК – Златица обосновано е приел, че не се налага изискване на справка от СОП, тъй като наличието на разпоредена проверка относно извършено престъпление не е законова пречка за регистрация на кандидат.

Отделно от това общинската избирателна комисия с решение № 41 от 07.10.2015 г. се е произнесла по възражение на Шиеков срещу решение № 99 от 03.10.2015 г. и обосновано и законосъобразно, позовавайки се на декларацията на Магдалена Величкова Иванова е приела, че сигналът е неоснователен.

С атакуваното решение № 100 от 03.10.2015 г. е бил приет като неоснователен сигналът на Шиеков срещу регистрацията на Асен Згуов Згуровски като кандидат. След подадено възражение от Шиеков срещу решение № 100/03.10.2015 г. ОИК – Златица отново се е произнесла и е приела, че н е налице нарушение на чл. 158 от ИК, тъй като Згуровски е в трудово правоотношение с Централно военно окръжие, трудова книжка и копие от трудов договор, но това не го прави военнослужещ от въоръжените сили.

Този извод е потвърден и с решение № 103/06.10.2015 г. на ОИК – Златица.
Решения № 103 и № 104 от 06.10.2015 г. не са обжалвани.

С оглед на изложеното възраженията на Стоян Шиеков срещу решения № 99 и № 100 от 03.10.2015 г. са неоснователни.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 158 и чл. 413 и 414 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възраженията на Стоян Шиеков рещу решения № 99 и № 100 от 03.10.2015 г. на ОИК – Златица.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения