Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2569-МИ
София, 12 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Вихрен Георгиев Матев – кандидат за кмет на община Перник и водач на листа за общински съветници, против решение № 191-МИ от 2.10.2015 г. на ОИК – Перник

Производството е по чл. 88 от ИК.

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия от Вихрен Георгиев Матев – кандидат за кмет на община Перник и водач на листа за общински съветници, против решение № 191-МИ от 2.10.2015 г. на ОИК – Перник, с което е отхвърлена негова жалба с вх. № 36 от 2.10.2015 г., регистрирана под № 1 от същата дата в публичния регистър на жалбите.

Жалбата до ЦИК е подадена чрез ОИК – Перник, с вх. № 49-МИ от 06.10.2015 г. и е постъпила и заведена първоначално неподписана в ЦИК с вх. № МИ-13-8 от 06.10.2015 г. След дадените от ЦИК указания жалбата, подписана, ведно с приложенията към нея и цялата преписка, окомплектована надлежно от ОИК – Перник, постъпиха в ЦИК с вх. № МИ-10-285 от 9.10.2015 г.

В жалбата се прави оплакване за немотивираност на обжалваното решение. Твърди се, че същото е нищожно поради съществени нарушения на материалните и процесуалните закони. Обективирано е искане Централната избирателна комисия да отмени решението на ОИК – Перник и да укаже на нарушителя да приведе разпространените агитационни материали в съответствие с нормативните изисквания.

Жалбата е подадена в предвидения от закона срок и от правно легитимирано лице, което има правен интерес от обжалването, поради което се явява допустима. Разгледана по същество същата е частично основателна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна и прецени всички, приложени към жалбата и административната преписка документи поотделно и в тяхната съвкупност прецени, че случаят е изяснен изцяло от фактическа страна.

Установи се следното. ОИК – Перник е сезирана първоначално със сигнал от жалбоподателя в настоящото производство за извършени нарушения на чл. 183, ал. 2 и чл. 183, ал. 3 от ИК от страна на кандидата за кмет на община Перник на БСП Ерик Рангелов, изразяващи се в поставянето на агитационни материали на последния, като се твърди, че, от една страна, съдържащата се информация на банерите, че купуването и продаването на гласове е престъпление е разположена на значително по-малко от 10 на сто от лицевата площ на материалите, каквото е изискването на чл. 183, ал. 2 от ИК, а от друга страна, агитационните материали са поставени на спирките на градския транспорт в нарушение на кметска заповед от 25.09.2015 г., респективно в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК. Към сигнала са приложени снимки на агитационните материали и копие от заповедта на кмета на Перник от 25.09.2015 г., с която се определят местата за поставяне на агитационни материали и местата, на които се забранява поставянето на такива. Същите приложения са представени и към жалбата до ЦИК, в която се поддържат и същите твърдения, както в сигнала до ОИК, като на тях се основава и искането за отмяна на обжалваното решение.

Със свое решение №191-МИ от 2.10.2015 г. ОИК – Перник, при наличие на необходимия кворум и с пълно единодушие на всички членове на комисията, видно от приложения към преписката протокол от заседанието, е отхвърлила сигнала, наречен неправилно в диспозитива на решението „жалба“, като неоснователен по следните съображения, изложени в мотивната му част.

Сигналът е приет за неоснователен в частта за твърдяно нарушение на чл. 183, ал. 2 от ИК, доколкото нарочно сформирана ад хок комисия е установила при извършената на място проверка, че размерът на информацията „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ отговаря на изискването на чл. 183, ал. 2 от ИК.

Сигналът е приет за неоснователен и е отхвърлен и в частта за твърдяно нарушение на нормата на чл. 183, ал. 3 от ИК, доколкото ОИК – Перник е констатирала, че е налице договор за управление, приложен към преписката между общината и рекламна агенция, по силата на който въпросните преместваеми съоръжения – спирки за градски транспорт, били собственост на едноличното акционерно дружество, страна по договора, и не попада в обсега на забраната, съдържаща се в заповедта на действащия кмет на Перник от 25.09.2015 г.

Централната избирателна комисия не споделя и двата правни извода, залегнали в мотивите на обжалваното решение.

Липсват каквито и да е данни относно сформираната комисия за извършване на проверка на място по сигнала за нарушение на чл. 183, ал. 2 от ИК, а именно от кои лица се е състояла, в какво се е изразявала проверката, какво е фактически установено, извършено ли е изобщо необходимото измерване, къде е направена и т.н.

Липсва и протокол от въпросната проверка. От друга страна, от приложения към сигнала до ОИК и от жалбата до ЦИК снимков материал е очевидно, че въпросната информация заема значително по-малко от изискуемия съгласно закона размер, каквото е и твърдението в сигнала. Ето защо обжалваното решение в тази му част е не само незаконосъобразно, но и немотивирано. Не се излагат установените данни и факти, довели до правния извод за липса на нарушение.

Видно пък от съдържанието на приложения по преписката търговски договор между общината и акционерното дружество, за което се твърди, че по силата на договора е станало собственик на т.нар. преместваеми съоръжения – спирки на градския транспорт, че това не е така по силата на този договор. Договорът е със съвсем различен предмет.Така установеният  юридически факт намира подкрепа, видно от приложеното по преписката писмо от 2.10.2015 г. от кмета на община Перник до ОИК – Перник, от което е се установява, че по силата на друг договор между същите страни, но от 01.02.2007 г. акционерното дружество е получило правото на управление върху части от терени – общинска собственост за срок от 10 години срещу задължението да достави, монтира и експлоатира обекти, представляващи преместваеми съоръжения – спирки на градския транспорт. Дори да приемем обаче, че собствеността на съоръженията е на трето лице – търговско дружество, то очевидно е, че същите са разположени на общински терен по силата на концесионен договор и че именно те са визираните обекти в заповедта на кмета, на които се забранява поставянето на агитационни материали дори да е налице съгласието на концесионера.

Ето защо обжалваното решение е незаконосъобразно и в тази му част и следва да бъде изцяло отменено, а жалбата, с която е сезирана ЦИК, в тази й част уважена като основателна и доказана.

Недопустимо е обаче искането ЦИК да укаже на нарушителя да приведе разпространените агитационни материали в съответствие с нормативните изисквания и жалбата следва да бъде оставена без разглеждане в тази и част.

Това е така, от една страна, защото видно от самата жалба е вече указано отстраняването на въпросните материали от спирките, т.е липсва предмет, а от друга, е в правомощията на ОИК, която следва да се произнесе с повторно решение за установяване на нарушения по чл. 183, ал. 2 и чл. 183, ал. 3 от ИК, извършени от кандидата за кмет на община Перник Ерик Рангелов.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 и чл. 58 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ № 191-МИ от 2.10.2015 г. на ОИК – Перник.

ВРЪЩА преписката за повторно разглеждане на сигнала от Вихрен Матев, като УКАЗВА на ОИК – Перник при повторното си произнасяне да спази указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени с настоящото решение, като вземе предвид всички относими факти по случая.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения