Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2567-МИ
София, 12 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Костадин Иванов Дурчов – представляващ Българската социалистическа партия (БСП), против решение № 102-МИ от 08.10.2015 г. на ОИК – Банско

Производството е по чл. 88 от ИК.

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия от Костадин Иванов Дурчов – представляващ Българската социалистическа партия(БСП), против решение № 102-МИ от 08.10.2015 г. на ОИК – Банско, с което е оставила без уважение негова жалба-сигнал от 08.10.2015 г. за извършено нарушение на  ИК, изразяващо се в неправомерно използване на герба на Република България и знамето на Банско от кандидата за кмет на ПП ГЕРБ Георги Иванов Икономов.

Жалбата е подадена директно до Централната избирателна комисия и е постъпила с вх. № МИ-10-305/09.10.2015 г. Обективира се оплакване за незаконосъобразност и недопустимост на обжалваното решение на ОИК – Банско, с което сигналът е оставен без уважение и се иска от Централната избирателна комисия да го обезсили и отмени. В подкрепа на искането се навеждат доводи за това, че видно от приложения снимков материал и с оглед мястото, където е заснет, е налице извършено нарушение на чл. 182, ал. 1 от ИК, чл. 5 от ЗПП, чл. 3, ал. 2 от Наредбата за символиката и отличията на община Банско.

Жалбата е подадена в предвидения от закона срок и от правно легитимирано лице, което има правен интерес от обжалването, поради което се явява допустима. Разгледана по същество жалбата е частично основателна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с оплакванията в жалбата, приложенията към нея и с обжалваното решение, намира случая за изяснен от фактическа страна и намира за установено следното:

Разпространените плакати на кандидата за кмет на община Банско Георги Икономов вън от съмнение представляват агитационни материали по смисъла на чл. 183, ал. 1 от ИК. Видно от приложения към жалбата снимков материал, изследван и в мотивната част на обжалваното решение, е, че кандидатът за кмет позира в кабинета на кмета на общината на фона на националния герб на Република България и знамето на община Банско, а също така и логото на излъчилата го за кандидат политическа партия.

Централната избирателна комисия споделя становището, че е налице извършено нарушение на императивните разпоредби на чл. 168, ал. 3 от ИК, с която се предвижда изрична забрана за безплатно използване на административен ресурс в предизборната кампания и чл. 182, ал. 1 от ИК, в която се съдържа забрана за провеждане на предизборна агитация в държавни и общински учреждения. Съгласно § 1, т. 18 от ДР на ИК „публичен административен ресурс“ са бюджетни средства, помещения, автомобили, самолети и други транспортни средства, оборудване и други движими и недвижими вещи – държавна или общинска собственост, предоставени на администрацията, държавните и местните органи и държавните и общински предприятия.“ Ето защо Централната избирателна комисия счита, че жалбата е основателна и доказана и следва да се уважи в тази й част, а оспореното решение да се отмени. ОИК – Банско е следвало да установи нарушения на чл. 168, ал. 3 и чл. 182, ал. 1 от ИК и да стартира съответната процедура за съставяне на АУАН по отношение на кандидата за кмет Георги Икономов. Неоснователни са обаче оплакванията в жалбата в частта за твърдени нарушения на ЗПП и горецитираната наредба на общината, а така също и ЗГРБ, като Централната избирателна комисия споделя изводите в тази насока, обективирани в мотивната част на обжалваното решение. Следва да се отхвърли и искането в жалбата за обезсилване на решението на ОИК – Банско, тъй като същото се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Правен нонсенс е да се иска кумулативно едновременно отмяната и обезсилването на даден акт.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 и чл. 58 и чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 102-МИ от 08.10.2015 г. на ОИК – Банско.

УКАЗВА на ОИК – Банско да разгледа отново подадената  първоначално до комисията жалба-сигнал и да се произнесе с решение, спазвайки указанията по тълкуване и прилагане на закона, съдържащи се в мотивната част на настоящото решение.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ останалите искания.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения