Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2566-МИ
София, 12 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Галин Неделчев Дурев – пълномощник на Българска социалистическа партия, срещу решение № 161 от 07.10.2015 г. на ОИК – Стамболийски

Постъпила е жалба с вх. № МИ-10-306 от 10.10.2015 г. чрез ОИК – Стамболийски, до Централната избирателна комисия от Галин Неделчев Дурев – пълномощник на Българска социалистическа партия, срещу решение № 161 от 07.10.2015 г. на ОИК – Стамболийски, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата на Галин Неделчев Дурев за нарушения по чл. 183, ал. 1 и 2 от ИК.

С административната преписка, изпратена от ОИК – Стамболийски, са представени: пълномощно № 141/07.09.2015 г.; решение № 161/07.10.2015 г. на ОИК – Стамболийски; протокол № 16-МИ от заседание на ОИК - Стамболийски, на 07.10.2015 г. с приложени към него особени мнения на членовете на комисията Катя Атанасова Тишева и Димитър Недялков Колев; копия на агитационни материали.

В жалбата се твърди, че оспореното решение е неправилно, необосновано и незаконосъобразно поради противоречието му със Закона за герб на Република България, както и поради противоречието му с чл. 183, ал. 1 и 2 от ИК. Направено е искане за отмяна на оспореното решение.

С решение № 161 от 07.10.2015 г. ОИК – Стамболийски, е отхвърлила жалбата на Галин Неделчев Дурев като неоснователна. Решението е подписано с особеното мнение на членовете на комисията Катя Атанасова Тишева и Димитър Недялков Колев

Жалбата е редовна, подадена е своевременно от лице с правен интерес, надлежно легитимирало представителната си власт, а разгледана по същество е основателна.

След като се запозна с цялата преписка по оспорваното решение, включително приложените копия на агитационни материали, представена от ОИК – Стамболийски, Централната избирателна комисия приема, че на агитационните материали действително се съдържа изображение на националния герб. Агитационните материали са изготвени в противоречие със забраните на чл. 3, ал. 2 от Закона за герб на Република България и чл. 5, ал. 1 от Закона за политическите партии. На същите не се съдържа информация по чл. 183, ал. 1 от ИК от чие име са издадени агитационните материали. Освен това ОИК – Стамболийски не е извършила проверка дали агитационните материали съответстват на изискването на разпоредбата на чл. 183, ал. 2 от ИК по отношение на размера и на площта, която следва да заема информацията, че „Купуването и продаването на гласове е престъпление“.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 161 от 07.10.2015 г. на ОИК – Стамболийски, като незаконосъобразно.

УКАЗВА на ОИК – Стамболийски, да се произнесе с ново решение при съобразяване с мотивите на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения