Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2564-МИ
София, 12 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: : жалба от Даниела Василева Пеловска – кандидат за кмет на с. Кранево, община Балчик, срещу решение № 62 от 15.09.2015 г. на ОИК – Балчик

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1197 от 07.10.2015 г. чрез ОИК – Балчик, до Централната избирателна комисия от Даниела Василева Пеловска – кандидат за кмет на с. Кранево, община Балчик, срещу решение № 62 от 15.09.2015 г. на ОИК – Балчик, с което е регистриран като независим кандидат за кмет на кметство с. Кранево Румен Петков Николов.

С жалбата се иска отмяна на оспореното решение като незаконосъобразно и нищожно поради допуснати нарушения на Изборния кодекс при съставянето на списъка за подкрепа на независимия кандидат за кмет на кметство с. Кранево, община Балчик, Румен Петков Николов.

Жалбата е постъпила в ОИК – Балчик с вх. № 5 от 07.10.2015 г. Оспореното решение е публикувано на 16.09.2015 г. Съгласно разпоредбата на чл. 88, ал. 1 от ИК решенията на общинската избирателна комисия се оспорват в тридневен срок от обявяването им. Подадената жалба е просрочена. Неоснователни са доводите на жалбоподателката, че правилото на разпоредбата на чл. 88, ал. 1 от ИК за срока за обжалване в случая не може да намери приложение, тъй като тя е узнала за допуснатите нарушения едва на 03.10.2015 г. След като жалбата е подадена след изтичане на срока по чл. 88, ал. 1 от ИК, същата е недопустима като просрочена и следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Даниела Василева Пеловска – кандидат за кмет на с. Кранево, община Балчик, срещу решение № 62 от 15.09.2015 г. на ОИК – Балчик, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения