Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2564-НС
София, 9 май 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ОБЕДИНЕНИ ИДЕИ ЗА БЪЛГАРИЯ”, българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1474-НС от 07.05.2013 г. на ЦИК от Никола Лазаров Голев - член на Управителния съвет на сдружение „ОБЕДИНЕНИ ИДЕИ ЗА БЪЛГАРИЯ", упълномощен с пълномощно от представляващия сдружението Александър Страхилов Найденов, юридическо лице с нестопанска цел, за регистрация с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 29 април 2013 г. по фирмено дело № 83 от 2012 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Никола Голев, упълномощен представител в полза на 12 (дванадесет) лица - представители на „ОБЕДИНЕНИ ИДЕИ ЗА БЪЛГАРИЯ", списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. и пълномощно от представляващия сдружението в полза на Никола Голев.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ОБЕДИНЕНИ ИДЕИ ЗА БЪЛГАРИЯ", за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „ОБЕДИНЕНИ ИДЕИ ЗА БЪЛГАРИЯ", както следва:

 1. Жасмина Петрова Гевезиева, ЕГН ...
 2. Светлозар Кирилов Цветанов, ЕГН ...
 3. Надежда Христова Тричкова, ЕГН ...
 4. Атанаска Любомирова Методиева, ЕГН ...
 5. Надя Георгиева Томова, ЕГН ...
 6. Росен Веселинов Цветков, ЕГН ...
 7. Нели Василева Станева, ЕГН ...
 8. Александър Страхилов Найденов, ЕГН ...
 9. Татяна Кирилова Миткова, ЕГН ...
 10. Габриела Викторова Манолова, ЕГН ...
 11. Камен Ивелинов Чанов, ЕГН ...
 12. Станислав Запрянов Манилов, ЕГН ...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3367-НС / 25.05.2024

  относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

 • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

  относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

 • № 3365-НС / 25.05.2024

  относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

 • всички решения