Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2563-МИ
София, 12 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Стефан Янков Енчев – пълномощник на ПП „Партия на зелените“, срещу решение № 90 от 07.10.2015 г. на ОИК – Дряново

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1214 от 08.10.2015 г. чрез ОИК – Дряново, до Централната избирателна комисия от Стефан Янков Енчев – пълномощник на ПП „Партия на зелените“, срещу решение № 90 от 07.10.2015 г. на ОИК – Дряново, с което е оставена без уважение негова жалба за нарушения по чл. 183, ал. 3 от ИК.

С комплектуваната от ОИК – Дряново, преписка са представени: първоначалната жалба от Стефан Янков Енчев; искане от ОИК – Дряново, с изх. № 22/02.10.2015 г. до община Дряново; искане от ОИК – Дряново, изх. № 24/07.10.2015 г. до община Дряново; писмо изх. № 3502-14/06.10.2015 г. от община Дряново; писмо изх. № 3502-14/07.10.2015 г. от община Дряново; решение № 86/03.10.2015 г. на ОИК – Дряново; решение № 90/07.10.2015 г. на ОИК – Дряново, с означение за датата на публикуването му; протокол № 28/07.10.2015 г. от заседание на ОИК – Дряново; пълномощно № 28/06.08.2015 г.

В жалбата се твърди, че оспорваното решение е неправилно и незаконосъобразно. Поддържа се възражение, че наличието на сключен договор за наем на сградата, на която са разлепени агитационни материали, е без значение, доколкото сградата е паметник на културата и е частна общинска собственост. Поддържа оплакване, че с разлепването на агитационни материали по сградата, т.нар. „Ромунова къща“ – гр. Дряново, се извършва нарушение на правата и задълженията на собственика съгласно чл. 71, ал. 1, т. 1 от Закона за културното наследство. Изразява становище, че е недопустимо с оглед разпоредбите на чл. 183, ал. 3 и 4 от ИК посочената сграда да бъде облепена с агитационни материали, тъй като не е налице изричното съгласие на собственика на сградата – община Дряново, за това. Счита, че даването на разрешение от кмета на общината за ползване на сградата за предизборната кампания на листите за общински съветници, които го подкрепят на практика, представлява използване на обществен ресурс за целите на предизборната кампания, което е забранено по Изборния кодекс.

С решение № 86 от 03.10.2015 г. ОИК – Дряново, е решила да извърши проверка във връзка с изложеното в жалбата на Стефан Янков Енчев и е отложила произнасянето по жалбата след установяване на фактическата обстановка. За изясняване на фактическата обстановка ОИК е поискала информация от община Дряново.

С решение № 90 от 07.10.2015 г. на ОИК – Дряново, жалбата на Стефан Янков Енчев е оставена без уважение като неоснователна. При постановяване на решението ОИК е съобразила информацията, предоставена й с писма от община Дряново.

Жалбата е редовна, подадена е своевременно от лице с правен интерес, надлежно легитимирало представителната си власт, а разгледана по същество е неоснователна.

След като се запозна с цялата преписка по оспорваното решение, представена от ОИК – Дряново, Централната избирателна комисия приема, че оспорваното решение е правилно и законосъобразно. Следвайки принципа на служебното начало, ОИК е изяснила изцяло фактическата обстановка и е установила, че „Ромуновата къща“ е паметник на културата с местно значение и е частна общинска собственост, като за същата е сключен договор за наем с политическа партия „Съюз на демократичните сили“ – гр. Дряново, който е действащ към настоящия момент. Правилно ОИК – Дряново, е приела, че разлепването на агитационни материали по сградата, която е предоставена за ползване като офис на съставна партия  на коалиция „Рефеорматорски блок“, която коалиция е съставна в местна коалиция „Заедно за Дряново“, не представлява нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК. Правилно ОИК е приела, че не е компетентна да се произнесе във връзка с оплакването за нарушение на чл. 71, ал. 1, т. 1 от Закона за културното наследство. Не е основателно оплакването и за нарушение на чл. 168, ал. 3 от ИК, доколкото в случая не е налице използването на публичен административен ресурс.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Стефан Янков Енчев – пълномощник на ПП „Партия на зелените“, срещу решение № 90 от 07.10.2015 г. на ОИК – Дряново, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения