Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2560-НС
София, 9 май 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1528-НС от 08.05.2013 г. на ЦИК от Икмал Юсеинова Джомова - председател на Управителния съвет на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", регистрирано с Решение на ЦИК № 2440-НС от 18.04.2013 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 31 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Икмал Юсеинова Джомова, представляваща фондацията, в полза на 65 (шестдесет и пет) лица - представители на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от фондацията лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
Расим Ердинч Юсеин
Бирсен Ахмед Осман
Неджат Мюмюн Осман
Мустафа Исмаилов Мустафов
Севда Томова Огнянова
Стефан Асенов Савов
Горчо Исаев Ковачев
Лютви Хасан Ахмед
Илхан Ферид Ибрям
Осман Карани Ахмет
Лефтер Андреев Йосифов
Лютфи Расимов Ахмедов
Румен Христов Младенов
Александър Милков Стефанов
Юсеин Есман Местан
Алдин Юлиянов Орлинов
Ехлиман Хюсеин Сеѝдали
Невзат Карани Юмер
Рамадан Хасан Кенан
Осман Исмаил Мустафов
Заид Вахит Халим
Джелил Али Расим
Кемал Хюсеин Молла
Тургут Акиф Салим
Ръдван Адем Ислям
Руслан Найденов Даскалов
Самет Мехмед Ахмед
Нигяр Февзи Карагьоз
Шабан Ахмед Юсеин
Есма Гюндугу Бозаджъ
Игнат Демирев Маринов
Исмаил Хасан Али
Ерол Мусин Нури
Айваз Рами Салим
Ферад Мустафа Чауш
Гюнайдън Феим Измирли
Байсе Юмерова Генджева
Басри Неджатов Хасанов
Самет Ахмет Реджеб
Мурат Ферат Халил
Неджатин Ахмет Юмер Халил
Сунай Шукри Тасим
Салиюмер Еминкязим Мустафа
Насуф Юсеин Мюмюн
Асие Емин Карамолла
Ридван Хасан Карамолла
Байрам Али Бекир
Сюлейман Сали Зелябедин
Байрям Кямил Юмер
Сунай Джемил Алибей
Рамазан Али Моллахасан
Орхан Исмаил Кяшиф
Фикри Алиосман Моллахасан
Зекерия Алиосман Моллахасан
Ахмед Халибрям Исмаил
Ерол Фикрет Али
Силвия Миланова Котева
Рамадан Вели Вели
Йълмаз Шабан Юзеир
Реджеб Хасан Ибрям
Гюрсел Бекир Ахмед
Сами Бекир Местан
Ерджан Сами Мюмюн
Адем Абтула Мехмед
Латин Левенов Латинов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3367-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3365-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения