Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 256-ПВР/МИ
София, 14 август 2011 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 230-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК за назначаване на Общинска избирателна комисия в община Генерал Тошево, област Добрич

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба от ПП „Национално движение за стабилност и възход" чрез упълномощения секретар на политическата партия Олимпи Кътев с вх. № ВАС-12 от 13.08.2011 г., адресирана до ЦИК, против Решение № 230-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК за назначаване на Общинска избирателна комисия в община Генерал Тошево, област Добрич. Твърди се, че в нарушение на Изборния кодекс (ИК) и Решение № 30 от 18 юли 2011 г. на ЦИК не е назначен за член на общинската избирателна комисия предложеният от ПП „Национално движение за стабилност и възход" Красимир Иванов Панайотов, ЕГН ..., а вместо това са назначени двама представители на коалиция „Синята коалиция".

При извършена проверка на преписката за назначаване на Общинска избирателна комисия в община Генерал Тошево, с вх. № ОИК-50 от 08.08.2011 г., се установи, че при назначаването на Общинската избирателна комисия в община Генерал Тошево Централната избирателна комисия е спазила изискванията на чл. 31, ал. 4 от ИК и т. 15.4. от Решение № 30 от 18 юли 2011 г. на ЦИК и е назначила един представител на ПП „Национално движение за стабилност и възход" за член на общинската избирателна комисия, но при изписване на поименния състав вместо „Красимир Иванов Панайотов, ЕГН ...", предложен от ПП „Национално движение за стабилност и възход", е записано „Веселин Маринов Ганев,  ЕГН ...", предложен от коалиция „Синята коалиция". Налице е техническа грешка, която следва да бъде поправена.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 230-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК, както следва:

На стр. 2, ред 13 отгоре надолу вместо „Веселин Маринов Ганев,  ЕГН ..." да се чете „Красимир Иванов Панайотов, ЕГН ...".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения