Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2556-МИ
София, 10 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Милен Петров Ангелов, издигнат за независим кандидат за общински съветник от инициативен комитет, регистриран с решение № 233-МИ от 07.10.2015 г. на ОИК – Велико Търново

Постъпила е жалба с вх. № МИ-22-220/07.10.2015 г. от Милен Петров Ангелов, издигнат за независим кандидат за общински съветник от инициативен комитет, срещу решение № 233-МИ от 07.10.2015 г. на ОИК – Велико Търново, с което ОИК – Велико Търново е постановила решение за отхвърляне на искането за регистрация по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ от ИК.

Жалбоподателят счита, че решението на ОИК – Велико Търново, е неправилно и незаконосъобразно, тъй като комисията не е изпълнила указанията на Решение № 2507-МИ от 6 октомври 2015 г. на ЦИК.

Жалбата е подадена в срок, от лице с правен интерес, но разгледана по същество е неоснователна.

На Централната избирателна комисия бе предложен следният проект за решение:

„Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и приложената преписка, установи следното:

При постановяване на решение № 233 от 07.10.2015 г. ОИК – Велико Търново, видно от проведеното заседание на комисията е, че за регистрацията на Милен Петров Ангелов като независим кандидат за общински съветник в община Велико Търново са гласували „за“ – 1, „против“ – 9.

Централната избирателна комисия счита, че неправилно ОИК – Велико Търново, е изписала в диспозитива на решение № 233 от 07.10.2015 г., че е решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ от ИК. Общинската избирателна комисия – Велико Търново, с приетото решение № 233 от 07.10.2015 г. е отказала регистрацията на Милен Петров Ангелов като независим кандидат за общински съветник в община Велико Търново, тъй като против регистрацията са гласували 2/3 от присъстващите членове на комисията.

С Решение № 2507-МИ от 6 октомври 2015 г. Централната избирателна комисия е отменила решение № 230 от 02.10.2015 г. на ОИК – Велико Търново, с което е отказана регистрацията на Милен Ангелов, като е приела, че ОИК – Велико Търново неправилно е преустановила да приема документи за регистрация на кандидати до 17,00 ч. на 22 септември 2015 г.

С вх. № МИ-22-220/09.10.2015 г. са постъпили обяснения от членовете на ОИК – Велико Търново, в които същите за пръв път посочват, че Милен Ангелов е попълвал документите си пред помещението на комисията в 18,20 ч. на 22.09.2015 г.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със заверено копие от входящия регистър на ОИК – Велико Търново, установи, че последният запис в регистъра от 22.09.2015 г. е от 17,57 ч. От същия е видно, че комисията не е преустановила да приема документи в 17,00 ч. на 22.09.2015 г. и че не са входирани документи за регистрация на Милен Ангелов на 22 септември 2015 г.

За да приеме оспорваното решение, ОИК – Велико Търново се е позовала не само на собствените субективни възприятия, но и на видеозаписите на камерите, монтирани на сградата, в която се помещава ОИК.

Централната избирателна комисия кредитира и дава вяра на всички 11 членове на комисията и приема, че документите на Милен Ангелов са подадени на 2 октомври 2015 г., видно от регистъра на ОИК, т.е. след преклузивния срок за регистрация на кандидатите – 22 септември 2015 г.

Централната избирателна комисия приема, че решението на ОИК – Велико Търново, е правилно и законосъобразно.“

При обсъждането на предложения проект на решение бе изразено несъгласие с изложените в него мотиви. Част от членовете на ЦИК считат, че следва да се уважи жалбата на Милен Петров Ангелов като основателна и да се постанови решение, с което да се укаже на ОИК – Велико Търново, да регистрира Милен Петров Ангелов като независим кандидат за общински съветник в община Велико Търново. Също така считат, че независимо от обстоятелството, че към 18,20 ч. на 22.09.2014 г. жалбоподателят е попълвал документите си, ОИК е била длъжна да го изчака и да ги приеме.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение по постъпилата жалба на Милен Петров Ангелов срещу решение № 233 от 07.10.2015 г. на ОИК – Велико Търново. От присъстващите в залата 11 членове на комисия за проекта гласуваха 8 членове – Е. Христов, Ив. Грозева, Й. Ганчева, М. Бойкинова, Р. Цачев, Ив. Алексиева и Р. Сидерова; против проекта на решение гласуваха 4 –Р. Матева, Ерхан Чаушев, Севинч Солакова и М. Сюлейман, поради което следва да се постанови решение за отхвърляне.

Предвид изложеното и на основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 53, ал. 3 и ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения