Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2555-МИ
София, 10 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: произнасяне по жалба от Любомира Йорданова Берова –кандидат за общински съветник от листата на партия „Движение за радикална промяна Българската пролет“, срещу Решение № 2467-МИ от 03.10.2015 г. на ЦИК, след отмяна от Върховния административен съд

С Решение № 10469 от 09.10.2015 г. по адм.д. № 11603/2015 на ВАС е отменено Решение № 2467-МИ от 03.10.2015 г. на ЦИК и е върната преписката по жалбата за произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с решението и преписката, приема, че жалбата е основателна. От удостоверение изх. № 723 от 30.09.2015 г. на община Плевен се установява, че Любомира Йорданова Берова има постоянен адрес в гр. Плевен от 1994 г. до настоящия момент, а от представеното пред Върховния административен съд удостоверение за промени на настоящ адрес с изх. № 650/30.09.2015 г., че има настоящ адрес в Република България преди 24 април 2015 г.

Централната избирателна комисия приема, че Любомира Йорданова Берова отговаря на изискванията за пасивно избирателно право съгласно чл. 397, ал. 1 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 88 във връзка с чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 224-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Плевен, с което е заличена регистрацията на Любомира Йорданова Берова – кандидат за общински съветник от листата на партия „Движение за радикална промяна Българската пролет“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения