Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2555-ПВР/МИ
София, 8 май 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Трън, област Перник

Постъпило е заявление с вх. № 347 от 27.03.2013 г. от Кристина Тодорова Григорова с молба за освобождаване от длъжността член на ОИК - Трън, и предложение от Иво Данаилов Петров - областен координатор на ПП „ГЕРБ" -Перник, за промяна в ОИК - Трън. Предлага се на мястото на Кристина Тодорова Григорова да бъде назначен Тодор Красимиров Исаев. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от диплома за завършено висше образование и копие от личната карта на Тодор Красимиров Исаев; пълномощно в полза на Иво Данаилов Петров.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Трън, област Перник, Кристина Тодорова Григорова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Трън, област Перник, Тодор Красимиров Исаев, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения