Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2554-МИ/НР
София, 10 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Джемал Арифов Бипджев срещу решение № 147 от 05.10.2015 г.

Постъпила е по електронна поща на ЦИК жалба с вх. № МИ-22-216/07.10.2015 г. от Джемал Арифов Бипджев срещу решение № 147 от 05.10.2015 г. на ОИК – Гърмен. Към жалбата е приложено копие на оспореното решение.

В жалбата се твърди, че жалбоподателят е инвалид по рождение с церебрална парализа. Подал е заявление да гласува с подвижна избирателна кутия за местните избори в община Гърмен. Твърди, че са подадени необходимият брой (10) заявления. Въпреки това, с решение № 147 от 05.10.2015 г. ОИК – Гърмен му е отнела правото да гласува без основание. Прави искане ЦИК да разгледа случая и да му бъде дадена възможност да гласува.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и приложените към преписката документи, намира жалбата за процесуално допустима като подадена в срок и от лице с правен интерес, но по същество се явява основателна.

Видно от протокол от заседание на ОИК – Гърмен, проведено на 05.10.2015 г. е подготвен проект за решение, с което да се формира една подвижна избирателна комисия с № 0113000022 на територията на с. Рибново. При проведеното гласуване предложеният проект не е събрал необходимото мнозинство от 2/3 от присъствалите членове, поради което е постановено решение в хипотезата на чл. 85, ал. 4, изр. последно от ИК. В протокола от заседанието са записани мнения на гласувалите против членове на комисията, които са мотивирали отрицателния си вот, с обстоятелството, че всички заявления са попълнени от едно и също лице, както и че от представените решения на ТЕЛК е видно, че нито една диагноза не е свързана с нарушения на опорно-двигателния апарат, както и че кмета на община Гърмен е издал заповед № 460 от 29.09.2015 г. преди изтичане на срока за подаване на заявления, поради което я намират за нищожна.

Централната избирателна комисия от правна страна намира следното: ОИК – Гърмен е орган, осъществяващ дейностите по прилагане на Изборния кодекс и в рамките на предоставената му на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от ИК компетентност и в изпълнение на т. 4 от Решение № 2462-МИ/НР от 02.10.2015 г. на ЦИК следва да определи броя на ПСИК в изборния район въз основа на предоставена от общинската администрация информация за броя на подадените заявления по чл. 37 от ИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 147 от 05.10.2015 г. на ОИК – Гърмен.

ВРЪЩА преписката за ново разглеждане, като УКАЗВА на ОИК – Гърмен, да приеме решение при спазване на изложените в настоящото решение мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения