Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2554-НС
София, 8 май 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от Община Чирпан, представлявана от Анита Кондарева – заместник-кмет на община Чирпан, в качеството си на изпълняващ длъжността кмет, упълномощена със Заповед № РД-09-314/24.04.2013 г., срещу решение № НС-27-69/23.04.2013 г. на РИК – Стара Загора

Постъпила е жалба с вх. № 1261-НС от 26.04.2013 г. от Анита Кондарева - заместник-кмет на община Чирпан, в качеството си на изпълняващ длъжността кмет, срещу решение № НС-27-69/23.04.2013 г. на  РИК - Стара Загора, с което е определен състав на членовете на секционните избирателни комисии при предаване на секционните протоколи в районната избирателна комисия след приключване на изборния ден на 12 май 2013 г.

Жалбоподателят счита, че обжалваното решение е незаконосъобразно и неправилно, като излага съображения, че в нарушение на чл. 230, ал. 1 от ИК, която разпоредба е определила минимален брой от трима членове на СИК, са били определени по-голям брой членове на СИК. Поддържа се в жалбата, че обжалваното решение е незаконосъобразно, тъй като законодателят императивно е определил какъв е броят на членовете на СИК, които следва да присъстват при предаването на изборните книжа и материали от СИК на РИК след приключване на изборния ден, и по тези съображения се моли обжалваното решение на РИК - Стара Загора, да бъде отменено като незаконосъобразно.

Към преписката по жалбата е приложено обжалваното решение № НС-27-69/23.04.2013 г. на  РИК - Стара Загора, с което е определен състав на членовете на секционните избирателни комисии при предаване на секционните протоколи в районната избирателна комисия след приключване на изборния ден на 12 май 2013 г., както следва :

1. За СИК, които са в състав от 9 (девет) членове, при предаване на секционните протоколи в Районна избирателна комисия - Стара Загора, след приключване на изборния ден на 12 май 2013 г. да присъстват не по-малко от 6 (шест) членове.

2. За СИК, които са в състав от 7 (седем) членове, при предаване на секционните протоколи в РИК - Стара Загора, след приключване на изборният ден на 12 май 2013 г. да присъстват не по-малко от 5 (пет) членове.

3. За СИК, които са в състав от 5 (девет) членове, при предаване на секционните протоколи в РИК - Стара Загора, след приключване на изборният ден на 12 май 2013 г. да присъстват не по-малко от 4 (четири) членове.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, подадено от лице с правен интерес, а разгледана по същество е основателна поради следните съображения:

Централната избирателна комисия, след като се запозна с обжалваното решение, намира, че с него РИК - Стара Загора, е неправилно е приложила закона, тъй като с нормата на чл. 230, ал. 1 от ИК законодателят по императивен начин е определил както броя на членовете на СИК, които следва да присъстват при предаването на секционните протоколи, така и че това следва да са председател или зам.-председател, секретар и член на секционната избирателна комисия, които да са предложени от различни политически партии и коалиции от партии. В настоящия случай с обжалваното решение, като е предвидила различен състав и брой на членовете на СИК, районната избирателна комисия очевидно не е спазила тази императивна разпоредба от Изборния кодекс. Предвид изложеното и тъй като по силата на нормата на чл. 26, ал. 1, т. 2 от ИК Централната избирателна комисия осъществява методическо ръководство и упражнява контрол за законосъобразност върху дейността на избирателните комисии, както и че по силата на т. 1 от същата разпоредба следи служебно за прилагането на Изборния кодекс на територията на страната и извън нея,  следва служебно да констатира това противоречие с императивната норма на чл. 230, ал. 1 от ИК и да отмени решение № НС-27-69 от 23.04.2013 г. на РИК - Стара Загора, като незаконосъобразно.

Предвид горното и на основание чл. 29, ал. 3, изр. 1 във връзка с чл. 34 и 35 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс решение № НС-27-69/23.04.2013 г. на РИК -Стара Загора, като незаконосъобразно.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения