Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2553-МИ
София, 10 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Десислав Георгиев Пенев – упълномощен представител на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“, срещу решение № 132-МИ от 3.10.2015 г. на ОИК – Белово

Постъпила е жалба от с вх. № МИ-11-76 от 07.10.2015 г. на ЦИК от Десислав Георгиев Пенев – упълномощен представител на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“, срещу решение № 132-МИ от 03.10.2015 г. на ОИК – Белово, с което е прието решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4 от ИК на жалба, подадена от лицето до ОИК с вх. № 5-ЖС от 02.10.2015 г., в частта за установяване на нарушение на чл. 183, ал. 2 и ал. 4 от ИК.
В жалбата се иска отмяна на решението на ОИК поради допуснати съществени нарушения при неговото постановяване и произнасяне по същество.
Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, но Централната избирателна комисия счита, че жалбата е неоснователна.

Разгледаната в оспорваното решение на ОИК – Белово, жалба е срещу публикувани в личния профил във фейсбук на Любомир Варев – кандидат за общински съветник в община Белово, предложен от коалиция „Реформаторски блок“, материали от предизборната кампания. Твърди се, че материалите под формата на бюлетина съдържат квалификации, уронващи доброто име на четири лица, между които има кандидат за кмет и общински съветник, предложен от коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“. В жалбата до ЦИК срещу оспореното решение се твърди, че ОИК не се е произнесла по отношение на нарушаването на чл. 183, ал. 2 от ИК, каквото искане в жалбата пред ОИК – Белово не се съдържа.

Видно от приложените разпечатки към преписката се оспорва разпространяване на материали във фейсбук. Създаването и разпространението на информация и съдържание, предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им е „медийна услуга“, съгласно § 1, т. 15 от ДР на ИК. Според § 1, т. 15, изр. 2 от ДР на ИК, не са медийни услуги социалните мрежи – фейсбук, туитър и други подобни, както и личните блогове. Централната избирателна комисия упражнява контрол по прилагането на ИК във връзка с произвеждането на избори, като прилага закона според точния му смисъл. В този смисъл извън обхвата на контрол, осъществяван от ЦИК е разпространението на материали, свързани с провеждане на предизборна кампания в социалните мрежи.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 132-МИ от 3.10.2015 г. на ОИК – Белово.
ВРЪЩА преписката за ново разглеждане, като УКАЗВА на ОИК – Белово, да приеме решение при спазване на изложените в настоящото решение мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения