Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2553-МИ
София, 10 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Десислав Георгиев Пенев – упълномощен представител на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“, срещу решение № 132-МИ от 3.10.2015 г. на ОИК – Белово

Постъпила е жалба от с вх. № МИ-11-76 от 07.10.2015 г. на ЦИК от Десислав Георгиев Пенев – упълномощен представител на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“, срещу решение № 132-МИ от 03.10.2015 г. на ОИК – Белово, с което е прието решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4 от ИК на жалба, подадена от лицето до ОИК с вх. № 5-ЖС от 02.10.2015 г., в частта за установяване на нарушение на чл. 183, ал. 2 и ал. 4 от ИК.
В жалбата се иска отмяна на решението на ОИК поради допуснати съществени нарушения при неговото постановяване и произнасяне по същество.
Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, но Централната избирателна комисия счита, че жалбата е неоснователна.

Разгледаната в оспорваното решение на ОИК – Белово, жалба е срещу публикувани в личния профил във фейсбук на Любомир Варев – кандидат за общински съветник в община Белово, предложен от коалиция „Реформаторски блок“, материали от предизборната кампания. Твърди се, че материалите под формата на бюлетина съдържат квалификации, уронващи доброто име на четири лица, между които има кандидат за кмет и общински съветник, предложен от коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“. В жалбата до ЦИК срещу оспореното решение се твърди, че ОИК не се е произнесла по отношение на нарушаването на чл. 183, ал. 2 от ИК, каквото искане в жалбата пред ОИК – Белово не се съдържа.

Видно от приложените разпечатки към преписката се оспорва разпространяване на материали във фейсбук. Създаването и разпространението на информация и съдържание, предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им е „медийна услуга“, съгласно § 1, т. 15 от ДР на ИК. Според § 1, т. 15, изр. 2 от ДР на ИК, не са медийни услуги социалните мрежи – фейсбук, туитър и други подобни, както и личните блогове. Централната избирателна комисия упражнява контрол по прилагането на ИК във връзка с произвеждането на избори, като прилага закона според точния му смисъл. В този смисъл извън обхвата на контрол, осъществяван от ЦИК е разпространението на материали, свързани с провеждане на предизборна кампания в социалните мрежи.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 132-МИ от 3.10.2015 г. на ОИК – Белово.
ВРЪЩА преписката за ново разглеждане, като УКАЗВА на ОИК – Белово, да приеме решение при спазване на изложените в настоящото решение мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1591-НС / 03.02.2023

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1590-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1589-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения