Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2552-МИ
София, 10 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Иво Георгиев Атанасов – пълномощник на коалиция „ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНА“ – Видин, срещу решение № 179-МИ от 06.10.2015 г. на ОИК – Видин

Постъпила е жалба с вх. МИ-15-1220/08.10.2015 г. чрез ОИК – Видин, до Централната избирателна комисия от Иво Георгиев Атанасов – пълномощник на коалиция „ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНА“ – Видин, срещу решение № 179-МИ от 06.10.2015 г. на ОИК – Видин.

Към жалбата са приложени: копие от решение № 179-МИ от 06.10.2015 г. на ОИК – Видин; жалба с вх. № 87/08.10.2015 г. от Иво Георгиев Атанасов; протокол № 21 от 06.10.2015 г. на ОИК – Видин; пълномощно, налично в ЦИК, по преписка с вх. № МИ-15-1158/03.10.2015 г., по която ЦИК се е произнесла с Решение № 2497-МИ от 05.10.2015 г.

Жалбоподателят обжалва в законоустановения срок по чл. 88, ал. 1 от ИК решение № 179-МИ от 06.10.2015 г. на ОИК, с което се оставя без уважение жалбата му за извършено нарушение по чл. 183, ал. 3 от ИК. Моли за отмяна на атакуваното решение, както и да бъде задължен кметът на община Видин да премахне агитационните материали съгласно чл. 186, ал. 1 от ИК.

Общинската избирателна комисия – Видин, е разгледала преписката и след извършена повторна проверка на място е установила: на лицевата фасада на сградата на Речна гара, под прозорците на офиса на предизборния щаб на ПП „ГЕРБ“, са залепени агитационни материали на политическата партия. Сградата на Речна гара не попада в обхвата на разрешените за разлепване на агитационни материали места съгласно Заповед № РД-02-11-845 от 23.09.2015 г. на и.д. кмета на община Видин.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с материалите по преписката, приема за установено, че на фасадата на Речна гара – Видин, под прозорците на офиса на предизборния щаб на ПП „ГЕРБ“ са залепени плакати на кандидатите на ПП „ГЕРБ“, но залепените афиши не могат да се третират като нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК. Офисът на ПП „ГЕРБ“ е отдаден под наем и може да бъде използван в неговата цялост както относно помещението от вътрешната страна, така и от външната фасада, независимо че се намира в сградата на Речна гара – Видин. Законодателят не е забранил поставянето на агитационни материали пред изборните щабове на участниците в изборния процес.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 и чл. 58 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Иво Георгиев Атанасов – пълномощник на коалиция „ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНА“ – Видин, срещу решение № 179-МИ от 06.10.2015 г. на ОИК – Видин, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.“

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения