Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 255 -НС
София, 18 юни 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на СИК на територията на община Тутракан в Двадесети изборен район – Силистренски, за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-15-463 от 17.06.2021 г. е получена административната преписка относно назначаване на СИК на територията на община Тутракан в Двадесети изборен район – Силистренски, за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

След като се запозна с приложените към преписката документи, Централна избирателна комисия приема за установена следната фактическа обстановка:

На 07.06.2021 г. с вх. № 030/07.06.2021 г. в РИК 20 – Силистра, е постъпило писмено предложение от кмета на община Тутракан за съставите на СИК, в което е уточнено, че на проведените консултации не е постигнато съгласие между политическите субекти, участвали в консултациите. Към предложението са приложени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 4, 5 и 6 ИК, както и останалите документи във връзка с консултациите - покана до парламентарно представените и до други партии за участие на 02.06.2021 г. в консултации за състави на СИК, копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му, както и протокол от 02.06.2021 г. от проведени консултации при кмета на община Тутракан за определяне съставите на СИК на територията на общината, приложени са и списък на резервните членове със същото съдържание, предложенията на партиите и коалициите, копие от удостоверение за актуално правно състояние на партиите или решение за създаването на коалициите, пълномощните на лицата, участвали в преговорите. На консултациите са присъствали представители на шест парламентарно представени партии. Протоколът не е разписан от един от присъствалите, приложено е възражение от неподписалия участник.

На 15.06.2021 г. на редовно заседание при присъствали 12 от общо 13 членове РИК 20 – Силистра, е разгледала представените документи по преписка с вх. № 030/07.06.2021 г. По време на обсъжданията не е постигнат консенсус между членовете на районната избирателна комисия и е пристъпено към гласуване. От присъствалите 12 души 4 са гласували „ЗА“ и 8 – „ПРОТИВ“ и поради липса на необходимо мнозинство е постановено решение за отхвърляне.

РИК 20 – Силистра не е обективирала взетото в хипотезата на чл. 70, ал. 4 ИК отхвърлително решение в нарочен акт, нито го е публикувала по реда на чл. 72, ал. 2 ИК незабавно на сайта си. По преписката и в публикувания на сайта протокол от проведеното на 15.06.2021 г. заседание не се съдържа информация за мотивите на отхвърлителния диспозитив, няма особени мнения или коментар на отрицателния вот на гласувалите „против“ членове на РИК. Вписаните изказвания сочат аргументи, които не са в контекста на принципите за назначаване на съставите на СИК, залегнали в ИК и разписани в Решение № 124-НС от 26 май 2021 г. на Централна избирателна комисия, с което е определена методика за изчислителната процедура за разпределение на местата в СИК между парламентарно представените партии и коалиции.

На 16.06.2021 г. преписката по постановеното отхвърлително решение от 15.06.2021 г. е препратена на ЦИК на основание чл. 91, ал. 8 ИК.

На база на установената фактическа обстановка Централната избирателна комисия счита, че соченото протоколно решение следва да бъде отменено като незаконосъобразно, немотивирано и необосновано, а предвид произнасянето на РИК 20 – Силистра, в срока по чл. 89 ИК – преписката да бъде върната на районната комисия незабавно за произнасяне с решение за назначаване на съставите на СИК в община Тутракан в съответствие с писмените предложения на партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Съображенията за това са следните:

На първо място, решението на РИК 20 – Силистра, страда от тежки пороци, обуславящи отмяната му – липса на форма, липса на мотиви и неизпълнение на  изричното задължение на органа за обявяването му. Изброените три порока представляват такова съществено нарушение на правото на защита на заинтересованите лица, което да не може да обоснове санирането му занапред. Неуведомяването на засегнатите от акта субекти, както и липсата на форма и мотиви извън всички останали основания, които Централна избирателна комисия ще изложи по-долу, са абсолютно отменително основание и достатъчно такова за обявяване на незаконосъобразността му. 

На следващо място, в резултат на проведеното поименно гласуване и видно от диспозитива на вписаното в протокола решение от 15.06.2021 г, се установява, че същото е постановено в противоречие с разписаните специални правомощия на районните избирателни комисии, като вместо да изпълни задължението си за назначаване на съставите на СИК за съответната община, РИК е постановила, макар и в хипотезата на чл. 70, ал. 4 ИК, решение за отхвърляне. 

В изпълнение на правомощията си и при условията на обвързана компетентност РИК 20 – Силистра, е била длъжна, в хипотеза на непостигнато съгласие между всички парламентарно представени партии и коалиции, участващи в консултациите, да назначи ръководства и състав на СИК така, както са направени предложенията на политическите субекти, при прилагане на методиката на ЦИК и при съобразяване на основните принципи за паритет и квоти.

Степента на обвързаност по чл. 91, ал. 12 ИК на районните и общинските избирателни комисии да назначават в случаите на непостигнато съгласие СИК по предложенията на партиите и коалициите, участвали в консултациите, е такава, че начинът на изпълнение на правомощието е обвързан с изпълнителното основание и органът е длъжен да се съобрази с него. Комисията, от една страна, не може да не извърши или да не изпълни юридическото действие, а от друга, не може да избира формата на решението на дадения въпрос и определянето на последиците от решението. Конкретният въпрос предварително е уреден с нормативно предписание, на което се подчинява административният орган.

В горния смисъл, изложените в протокола от заседанието на районната избирателна комисия съображения по отношение на назначаването на съставите на СИК в община Тутракан не е следвало и не могат да се ползват като аргумент в подкрепа на или против формирането на волята на органа, издател на акта. Не се откриват по преписката, нито се представиха в допълнение пред настоящия орган документи или доказателства за обстоятелства, обуславящи отказа на РИК 20 – Силистра, да назначи поименните състави на СИК. Напротив, налице са били всички предпоставки за реализиране на правомощието по чл. 91, ал. 12 ИК, съответно е недопустимо и в противоречие с приципите на изборния процес изборните комисии да пренебрегват законово задължение и да го заместват с мотиви за провеждане на консултации при кметовете на общини, извън процедурите по ИК, при липса на съответни правомощия.

От изложеното до тук е безспорно, че районната избирателна комисия в Двадесети изборен район – Силистренски, при постановяване на решението си, обективирано в т. 3 на протокол от 15 юни 2021 г, е допуснала особено съществени нарушения на принципите на изборното законодателство, пренебрегнала е духа на закона и правилото, възведено в чл. 91, ал. 12 ИК, постановявайки решение за отхвърляне по смисъла на чл. 72 ал. 4 ИК, което налага цялостна отмяна на постановения от нея акт и връщането на преписката от настоящата инстанция с изрично указание за произнасяне с назначаване на поименните състави на секционните комисии в община Тутракан при съобразяване на направените предложения от партиите и коалициите до степен да не се нарушава паритета и квотният принцип по методиката на ЦИК, обективирана в Решение № 124-НС от 26.05.2021 г.

Предвид изложените мотиви и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс, Централна избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ протоколно решение, обективирано в протокол от заседание на РИК 20 – Силистра, проведено на 15.06.2021 г. и ВРЪЩА преписката на РИК 20 – Силистра за ново произнасяне.

УКАЗВА на РИК 20 – Силистра, в изпълнение на правомощието си по чл. 91, ал. 12 ИК, незабавно да се произнесе с решение по смисъла на чл. 72, ал. 2 във вр. чл. 72, ал. 1, т. 4 ИК да назначи секционните избирателни комисии на територията на община Тутракан в Двадесети изборен район – Силистренски, за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения