Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 255-ПВР/МИ
София, 14 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Сунгурларе, област Бургас, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Сунгурларе, област Бургас, от 03.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-27 от 05.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 27.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Сунгурларе.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Сунгурларе, област Бургас, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Жана Юлиянова Топчиева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Станислав Стойчев Славов

 

СЕКРЕТАР:

Десислава Желязкова Славова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Петър Стоянов Мушиев

 

 

Красимир Добрев Добрев

 

 

Маргарита Байчева Мирчева

 

 

Недка Ганева Христова

 

 

Виолета Ганчева Ганева

 

 

Ренета Костадинова Василева

 

 

Лазар Милков Лазаров

 

 

Минка Андреева Колева

 

 

Валентин Райчев Гурев

 

 

Гита Тодорова Петрова

 

 

Инджилер Фикрет Кадиш

 

 

Георги Димитров Тонев

 

 

Дженка Денева Малинова

 

 

Деница Георгиева Ненова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения