Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2549-МИ
София, 10 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Александър Николаев Сабанов срещу решение № 223-МИ/НР от 06.10.2015 г. на ОИК – Силистра

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1219/08.10.2015 г. от Александър Николаев Сабанов срещу решение № 223-МИ/НР от 06.10.2015 г. на ОИК – Силистра, в която се прави оплакване, че решението е неправилно, незаконосъобразно и необосновано. Прави се искане да бъде отменено изцяло обжалваното решение.
Към жалбата са приложени: снимки на билбордове на кандидата за кмет на община Силистра от ПП „ГЕРБ“ Юлиян Найденов, както и сигнал от Александър Сабанов от 5 октомври 2015 г. и обжалваното решение № 223-МИ/НР от 06.10.2015 г. на ОИК – Силистра. Твърди се, че плакатът не отговаря на изискванията на чл. 183, ал. 1 от ИК, тъй като надписът „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ заема по-малко от 10 %.

Жалбата е подадена в срок, разгледана по същество е неоснователна.
От приложения към преписката на ОИК – Силистра, протокол на определената с решение на ОИК комисия в състав от трима от членовете й се вижда, че е извършена проверка на посочените в сигнала адреси. Комисията е констатирала наличието на посочения в сигнала агитационен материал, но счита, че не може да се направи категоричен извод, че е нарушена разпоредбата на чл. 183, ал. 2 от ИК за големината на надписа „Купуването и продаването на гласове е престъпление“. С атакуваното решение ОИК – Силистра е възприела като неоснователно твърдението за нарушения на чл. 183, ал. 2 от ИК и е приела, че жалбата е  необоснована и недоказана и е оставена без уважение.

Действително позоваване на практиката на ЦИК 2011 г. е неоснователна, тъй като тя е работила по разпоредбите на Изборния кодекс от 2011 г. (отм.). В същото време изводите на комисията са правилни и обосновани, поради което решението следва да бъде оставено в сила.

С оглед на изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Александър Николаев Сабанов срещу решение № 223-МИ/НР от 06.10.2015 г. на ОИК – Силистра, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения