Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2544-МИ/НР
София, 10 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Свилен Севастакиев Маринов – упълномощен представител на ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ и управител на Гражданско сдружение „Регионално бъдеще“ и жалба от упълномощени представители на ПП ГЕРБ, РБ, НФСБ, БДЦ, АТАКА, и АБВ срещу решение № 75-МИ от 05.10.2015 г. на ОИК – Брегово и решение № 76-МИ от 06.10.2015 г. на ОИК – Брегово

Постъпила е жалба с вх. № МИ-10-292/07.10.2015 г. от Свилен Севастакиев Маринов – упълномощен представител на ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ против решение № 75-МИ от 05.10.2015 г. на ОИК – Брегово и решение № 76-МИ от 06.10.2015 г. на ОИК – Брегово. Към жалбата са приложени копия на оспорените решения, разпечатани от интернет страницата на ОИК – Брегово.

В жалбата се излагат твърдения, че решение № 75-МИ/05.10.2015 г. е взето от ОИК въз основа на писмо от зам.кмета на община Брегово, заведено с вх. № 54 от 05.10.2015 г. на ОИК, с което ОИК е уведомена, че в община Брегово са постъпили 88 бр. заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и кметове и 17 бр. заявления за гласуване в националния референдум по указани населени места. Твърди се, че ОИК – Брегово е нарушила грубо задълженията си по чл. 87, ал. 1, т. 7 от ИК. Недопустимо с порочното си решение ОИК е утвърдила издадена преди това Заповед № 135/04.10.2015 г. на зам.кмета на общината. Твърди се, че е право на ОИК – Брегово да определя дали е целесъобразно да формира секция във всяко населено място. Твърди се, че ОИК – Брегово не е осъществила контрол какъв е броя от тези 88 избиратели по отношение отделно на постоянен и настоящ адрес. Твърди се, че жалбоподателят няма никакво основание да има доверие на зам.кмета на община – Брегово, която на предишните избори през 2011 г. си е позволила грубо да нарушава нормите на ЗГР.

По отношение на решение № 76-МИ от 06.10.2015 г. в жалбата се твърди, че това решение е недопустимо и нищожно, тъй като в диспозитива се произнася по отвхвърляне жалба подадена от представители на ГЕРБ, РБ, НФСБ, БДЦ, АТАКА, и АБВ срещу Заповед № 135/04.10.2015 г. на зам.кмета на общината, което е правен абсурд. Твърди се, че следва ОИК – Брегово да обяснят какви компетенции имат да разглеждат жалба срещу административен акт на зам.кмет на община и да се произнасят по него. Твърди се, че неправилно ОИК е квалифицирала жалбата от посочената коалиция като жалба срещу Заповед № 135/04.10.2015 г., а не срещу своето решение № 75-МИ/НР.

Прави се искане ЦИК да отмени изцяло оспорените решения и да задължи ОИК – Брегово да се произнесе с ново решение за броя на ПСИК, които следва да се образуват на територията на общината.

На 08.10.2015 г. по електронната поща с вх. № МИ-10-292 е постъпило допълнение към жалбата, изпратено от Свилен Маринов. На същата дата, със същия входящ номер в ЦИК по електронна поща е постъпило допълнението към жалбата на Свилен Маринов, подадено чрез ОИК – Брегово. В допълнението към жалбата се твърди, че жалбоподателят на основание чл. 176 от ИК е извършил достъп до информация от кметско наместничество с. Връв за лица, които са подадени в общинската администрация гр. Брегово за гласуване с ПСИК. Посочени три имена на лица, които според жалбоподателя могат да излизат от дома си и такива които не могат да излизат от дома си. Според жалбоподателят целта на общинската администрация е да се създадат възможно най-много СИК, за да се устроят с хонорари партийни активисти, като ЦИК следва да е наясно, че става дума за раздуване на бюджет. Прави се искане на основание чл. 496, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 495 от ИК ОИК да постанови решение за налагане на административно наказание – глоба 2000 лева на зам.кмета на община Брегово за представяне на неверни данни пред ОИК и председателя на ОИК на основание чл. 496, ал.2 от ИК да оформи АУАН, като преписката незабавно бъде предадена на областния управител за издаване на НП.

На 08.10.2015 г. в ЦИК по куриер е получено копие от описаната по-горе преписка.

На 08.10.2015 г. по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-15-1216 е постъпила чрез ОИК Брегово жалба от упълномощени представители на ПП ГЕРБ, РБ, НФСБ, БДЦ, АТАКА, и АБВ срещу решение № 75-МИ от 05.10.2015 г. на ОИК – Брегово и решение № 76-МИ от 06.10.2015 г. на ОИК – Брегово. Към жалбата са представени пълномощни на представителите на политическите сили, оспорените решения, както останалите документи от административната преписка. В жалбата се твърди, че „напълно неоснователно ОИК – Брегово не е изпълнила задължението си да се произнася върху проверени източници на информация и не е изискала необходимата затова от зам.кмета на общината“. Твърди се, че ОИК – Брегово е следвало да постанови решение за отказ от създаване на ПСИК поради недостатъчна информация и да постанови решение по чл. 496, ал. 1 от ИК за налагане на административно наказание на зам.кмета на общината за нарушение на чл. 495 от ИК и председателя на ОИК да оформи АУАН по реда на чл. 496, ал. 2 от ИК, състава на ОИК – Брегово е потвърдил заповед на зам.кмета на общината издадена ден преди разпореждането на самата ОИК.

Прави се искане ЦИК да отмени посочените две решения и реши казуса по същество.

Централната избирателна комисия след като се запозна с жалбите и приложените към тях документи, както и преписката изпратена от ОИК – Брегово намира, че същите са процесуално допустими, като подадени в срок, но се явяват неоснователни.

По отношение решение № 75-МИ/05.10.2015 г. ОИК от фактическа страна ЦИК намира за безспорно следното: видно от представените по преписката доказателства, с писмо изх. № 2396 от 05.10.2015 г. община Брегово е уведомила ОИК, че в общинска администрация Брегово са постъпили 88 броя заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия за изборите за общински съветници и кметове и 17 броя заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия за националния референдум, от избиратели с трайни увреждания по населени места, както следва:

Населено място

Бр.заявления

за МИ

Бр.заявления

за НР

1

гр. Брегово

25

2

2

с. Балей

17

0

3

с. Гъмзово

10

0

4

с. Куделин

15

0

5

с. Ракитница

11

11

6

с. Връв

10

4

 

Общо:

88

17

 

От правна страна ЦИК намира следното: ОИК – Брегово е орган, осъществяващ дейностите по прилагане на изборния кодекс и в рамките на предоставената му на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от ИК компетентност и в изпълнение на т. 4 от решение № 2462 – МИ/НР от 02.10.2015 г. на ЦИК е постановила решение № 75-МИ/05.10.2015 г., с което е определила броя на ПСИК в изборния район. При вземане на оспореното решение ОИК – Брегово е приложила точно и правилно нормите на изборния кодекс и решение № 246-МИ/НР от 02.10.2015 г. на ЦИК, поради което решение № 75 е правилно и законосъобразно и жалбите по отношение на това решение следва да бъдат оставени без уважение.

По отношение на решение № 76-МИ от 06.10.2015 г., от фактическа страна ЦИК намира следното: В ОИК – Брегово е постъпила жалба с вх. № 55 от 06.10.2015 г., подадена от упълномощени представители на ГЕРБ, РБ, НФСБ, БДЦ, АТАКА, и АБВ. С жалбата е направено искане ОИК да направи проверка за законосъобразност на лицата подали заявление до изпълняващия длъжност кмет на община имат ли право да гласуват в ПСИК във връзка с решение № 2462-МИ/НР от 02.10.2015 г. на ЦИК. срещу Заповед на зам. Брегово за създаване на ПСИК. Общинската избирателна комисия с писмо изх. № 57 от 06.10.2015 г. е изискала копия от подадените заявления и приложените към тях документи от ТЕЛК или НЕЛК. Община Брегово с писмо изх. № 2405 от 06.10.2015 г. е отговорила на ОИК, като се е позовала на т. 3 решение № 2462-МИ/НР от 02.10.2015 г. на ЦИК. ОИК – Брегово на свое заседание е разгледала жалбата по същество въпреки, че в ния няма конкретни твърдения за нарушаване на ИК. ОИК е приела, че посъщността си твърденията са за нарушаване на чл. 90, ал.1 от ИК във вр. с чл 37 от ИК и се обжалва Заповед № 135 от 04.10.2015 г. на зам.кмета на община Брегово за създаване на ПСИК. След подробно обсъждане комисията е приела, че ОИК не е органа, който е компетентен да извърши проверка на издадените медицински документи. В правомощията на ОИК е да следи единствено дали има подадени необходим минимален брой заявления по чл. 37 от ИК за всяко населено място на територията на общината.

От правна страна ЦИК намира следното: съгласно чл. 37, ал. 1 от ИК избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват с ПСИК подават заявления до органа по чл. 23, ал. 1 от ИК – общинската администрация. Съгласно чл. 90, ал. 1 от ИК на територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления по чл. 37 от ИК. Съгласно т. 4 от решение № 2462-МИ/НР от 02.10.2015 г. на ЦИК кметът на общината издава заповед за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, а ОИК определя броя на ПСИК, въз основа на информация от кмета на общината за броя подадени заявления. На основание изложеното правилна е преценката на ОИК – Брегово, че не компетентна да извършва проверка на лицата подали заявления за гласуване с ПСИК и документите приложени към заявленията. Нещо повече, както правилно е посочил зам.кметът на общината ЦИК изрично е указал в т.3, изр. последно на решение № 2462-МИ/НР, че „Преценката дали едно лице отговаря на условията да гласува с подвижна избирателна кутия се извършва от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК, въз основа на представените медицински документи.“ Нещо повече на основание чл. 37, ал.4 от ИК имената на избирателите направили искане по чл. 1 или 2 се заличават от избирателните списъци и се вписват от органа по чл. 23, ал. 1 в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия. Тези действия на общинската администрация не подлежат на контрол от ОИК. Актовете на общинската администрация по съставяне на избирателните списъци и отстраняване на непълноти и грешки подлежат на на обжалване пред съответния административен съд – чл. 43, ал.4 от ИК. По изложеното ЦИК намира, че ОИК – Брегово не е следвало да разглежда по същество жалба вх. № 55 от 06.10.2015 г., подадена от упълномощени представители на ГЕРБ, РБ, НФСБ, БДЦ, АТАКА, и АБВ. Политическите субекти, участници в изборния процес на територията на общината не са активно легитимирани да обжалват законосъобразността на действията на избиратели, подали заявления за образуване на ПСИК и включване в списък за гласуване с ПСИК. Жалбоподателите са оспорили пред ОИК административен акт на кмета на общината, на който не са адресати. Този акт е постановен в едностранно охранително производство и е позитивен за заявителите. Тези обстоятелства изключват правния интерес на жалбоподателите, които са трети, неучаствуващи в охранителното производство лица. Доколкото правният интерес е абсолютна предпоставка, свързана с призната възможност на всяко лице да търси защита срещу акт, който засяга и нарушава неговите права и законни интереси ЦИК намира, че ОИК избирателна комисия е постановила недопустимо решение, което следва да се обезсили, тъй като комисията се е произнесла по недопустима жалба.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от Свилен Севастакиев Маринов – упълномощен представител на ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ и управител на Гражданско сдружение „Регионално бъдеще“ и жалба от упълномощени представители на ПП ГЕРБ, РБ, НФСБ, БДЦ, АТАКА, и АБВ срещу решение № 75-МИ от 05.10.2015 г. на ОИК – Брегово против решение № 75-МИ от 05.10.2015 г. на ОИК –като неоснователна.

ОБЕЗСИЛВА решение № 76-МИ от 06.10.2015 г. на ОИК – Брегово, като недопустимо.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения