Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2543-МИ/НР
София, 10 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Николай Йорданов Петранов – упълномощен представител на партия „Българска социалистическа партия“, против решения № 93-МИ/НР, № 94-МИ/НР, № 95-МИ//НР, № 96-МИ//НР, № 97-МИ//НР, № 98-МИ//НР, № 99-МИ//НР от 26.09.2015 г., № 104-МИ//НР от 28.09.2015 г., № 105-МИ//НР от 29.09.2015 г. и № 107-МИ//НР от 30.09.2015 г. на ОИК – Оряхово

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-282/05.10.2015 г. от Николай Йорданов Петранов – упълномощен представител на партия „Българска социалистическа партия“, против решения № 93-МИ/НР, № 94-МИ/НР, № 95-МИ//НР, № 96-МИ//НР, № 97-МИ//НР, № 98-МИ//НР, № 99-МИ//НР от 26.09.2015 г., № 104-МИ//НР от 28.09.2015 г., № 105-МИ//НР от 29.09.2015 г. и № 107-МИ//НР от 30.09.2015 г. на ОИК – Оряхово, с които се назначават състави на секционни комисии.
В жалбата се твърди, че в тези решения някои от наименованията на партиите и коалициите, имащи представители в назначените секционни комисии, противоречат на Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК, като например фигурира БДЦ вместо КП „България без цензура“, Национален фронт за спасение вместо „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ и др. Иска се корекция на горепосочените решения в съответствие с Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК.

Съгласно чл. 88 от ИК решенията на ОИК може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред ЦИК. В случая жалбата е подадена след изтичането на тридневния срок по отношение на обжалваните решения, поради което се явява недопустима.

Освен това в случая изписването на абревиатури на партии и коалиции за назначаването на секционните избирателни комисии в решенията на ОИК – Оряхово, не води до незаконосъобразност на обжалваните решения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Николай Йорданов Петранов – упълномощен представител на партия „Българска социалистическа партия“, против решения № 93-МИ/НР, № 94-МИ/НР, № 95-МИ//НР, № 96-МИ//НР, № 97-МИ//НР, № 98-МИ//НР, № 99-МИ//НР от 26.09.2015 г., № 104-МИ//НР от 28.09.2015 г., № 105-МИ//НР от 29.09.2015 г. и № 107-МИ//НР от 30.09.2015 г. на ОИК – Оряхово, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения