Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2543-НС
София, 7 май 2013 г.

ОТНОСНО: допълване на т. 43 от решение № 2169-НС/16.03.2013 г. на ЦИК

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 232, ал. 2 от Изборния кодекс и писмо с вх. № 1384-НС/30.04.2013 г. на ЦИК от постоянния секретар на Министерството на външните работи Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допълва т. 43 от Решение № 2169-НС от 16 март 2013 г. на Централната избирателна комисия, като се създава изречение пето: „За извършеното приемо-предаване на изборните книжа и материали от СИК извън страната на ръководителите на дипломатическите и консулски представителства или оправомощените от тях лица се съставя и подписва протокол по образец съгласно приложението." (Приложение № 1)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1591-НС / 03.02.2023

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1590-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1589-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения