Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2542-НС
София, 7 май 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от Иван Златев Златев, упълномощен представител на КП „Коалиция за България“, срещу решение № НС-27-071 от 25.04.2013 г. на РИК – Стара Загора

Постъпила е жалба с вх. № 1356-НС от 30.04.2013 г. от Иван Златев Златев, упълномощен представител на КП „Коалиция за България", срещу решение № НС-27-071 от 25.04.2013 г. на РИК - Стара Загора, с което е отхвърлена жалбата на жалбоподателя относно поставени агитационни материали в нарушение на чл. 134, ал. 3 от ИК и Заповед № 10-00-675 от 08.04.2013 г. на кмета на община Стара Загора.

Жалбоподателят счита, че обжалваното решение е незаконосъобразно и неправилно, като излага съображения, че с решение № НС-27-071 от 25.04.2013 г. на РИК - Стара Загора, неправилно е отхвърлена жалбата на КП „Коалиция за България" като неоснователна, без да е извършена проверка на място, както и без да са проверени посочените в жалбата факти и обстоятелства.

Жалбоподателят посочва, че агитационните материали, срещу които е подал жалба пред РИК - Стара Загора, са поставени на сграда - общинска собственост, стопанисвана от „Мересев" ЕООД (автомивка), чийто едноличен собственик на капитала на дружеството е община Стара Загора. Посочва също, че на страницата на община Стара Загора са налице всички търговски дружества, в които община Стара Загора е едноличен собственик. Сред тях е и посоченото дружество.

От друга страна, жалбоподателят представя в жалбата си факти, че и теренът, върху който се намира автомивката, а именно кв. 148, УПИ ІІ-411, е собственост на община Стара Загора, за което е съставен акт за общинска собственост № 0298/11.09.2003 г., което твърдение също не е проверено от РИК - Стара Загора, при произнасяне на решението. В жалбата се посочва допълнително, че РИК - Стара Загора не е извършила проверка на място, за да констатира дали агитационните материали - плакати с изписани на тях символи и наименование на ПП „ГЕРБ", са поставени в нарушение на чл. 134, ал. 3 от ИК и т. 1, раздел ІІ „Забранявам" от издадената Заповед № 10-00-675 от 08.04.2013 г. на кмета на община Стара Загора. Жалбоподателят счита, че РИК - Стара Загора, не е разгледала снимковия материал, представен към жалбата, и формално е отхвърлила жалбата с мотиви, че не може да се направи по категоричен начин извод, че поставените агитационни материали - плакати, са със символите и наименованието на ПП „ГЕРБ", тъй като снимките са направени от голямо разстояние и според РИК - Стара Загора, заснетите изображения са размазани и неясни. Жалбоподателят твърди, че на представените копия на хартиен носител и в електронен формат на РИК - Стара Загора, ясно се вижда образът на кандидата за народен представител, водач на листата на ПП „ГЕРБ" в 27. МИР - Стара Загора, и кандидатската листа, от която е издигнат.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, като подадена в срок, от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на Районна избирателна комисия - Стара Загора. Разгледана по същество жалбата е основателна.

От представения протокол № 13 от 25.04.2013 г. от заседание на РИК - Стара Загора, е видно, че районната избирателна комисия не е извършила конкретна проверка по подадения сигнал. Не е определила работна група от трима представители на комисията, излъчени от различни политически партии и коалиции от партии. Протоколът посочва, че конкретни членове на РИК са изразили становище по жалбата, но техните становища не присъстват в този протокол, което не дава възможност на ЦИК да прецени дали твърдените от жалбоподателя факти и обстоятелства са обсъдени от РИК, както и мотивите на РИК - Стара Загора, довели до приемането на решение за отхвърляне на жалбата, подадена от Илия Златев Златев, входирана с № 061/24.04.2013 г. Постановеното от РИК решение № НС-27-071 от 25.04.2013 г. не съдържа мотиви, с които е отхвърлена жалбата. Изложените в него съображения са общи и формални.

Предвид горното и на основание чл. 29, ал. 3, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно решение № НС-27-071 от 25.04.2013 г. на РИК - Стара Загора, с което районната избирателна комисия отхвърля като неоснователна жалбата на Илия Златев Златев, упълномощен представител на КП „Коалиция за България".

УКАЗВА на РИК - Стара Загора, да извърши проверка по подадената жалба и посочените в нея факти и обстоятелства. Проверката следва да бъде извършена на място от работна група от минимум трима членове на РИК, излъчени от различни политически партии и коалиции от партии. Районната избирателна комисия е в състояние да провери и другите факти и обстоятелства в жалбата, въз основа на които следва мотивирано да вземе решение дали агитационните материали са поставени в нарушение на чл. 134, ал. 3 от ИК и Заповед № 10-00-675 от 08.04.2013 г. на кмета на община Стара Загора.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения