Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 254 -НС
София, 18 юни 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за народни представители на 11.07.2021 г. в община Плевен, област Плевен

Постъпило е писмо с вх. № НС-15-450/15.06.2021 г. от РИК – Плевен, с което районната избирателна комисия препраща по компетентност преписка по решение № 59-НС от 15.06.2021 г., с което е постановено отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4 ИК, поради липса на необходимо мнозинство.

След като се запозна с приложените към преписката документи, Централна избирателна комисия приема за установена следната фактическа обстановка:

В решението на РИК – Плевен е направена констатация, че при консултациите, проведени на 4 и 9 юни 2021 г. при кмета на общината, не е постигнато съгласие, поради което назначаването на секционните комисии следва да се извърши при условията на чл. 91, ал. 12 ИК, по предложенията на партиите и коалициите. В предложенията на партиите и коалициите, участвали в консултациите е заявено, че полагащите им се длъжности в ръководните състави на секционните избирателни комисии следва да бъдат разпределени при спазване на изискванията на чл. 92, ал. 3 ИК.

В своето решение РИК – Плевен е констатирала, че е налице конкуренция в предложенията на партиите и коалициите както относно длъжностите в ръководствата, така и по отношение на членския състав на секционните избирателни комисии. При удовлетворяване на предложенията на партиите и коалициите, би могло да се стигне до назначаване на по-голям брой членове от необходимия в някои от секциите, както и до незапълване на състава на други. Районната избирателна комсиия – Плевен констатира, че е налице невъзможност за назначаване на членския състав на секционните комисии, съгласно предложенията на партиите и коалициите. Поради тази причина е извършено разпределение на местата на ръководството и членския състав, съобразявайки следното:

В съответствие с Решение № 124-НС от 26 май 2021 г. на ЦИК и решение № 18-НС от 29 май 2021 г. на РИК – Плевен, е осъществено разпределение на членовете и местата в ръководния състав на секционните избирателни комисии, като са съобразени и квотите на партиите и коалициите, след което е извършено пропорционално разпределение на длъжностите между тях.

При пристъпване към разпределение на местата в секционните избирателни комисии и техните ръководства при спазване на принципа за липса на мнозинство в тях, съответно разпределено ръководство, предложено от партиите и коалициите при паритет, не е постигнато необходимото мнозинство и е постановено решение за отхвърляне, съгласно чл. 70, ал. 4, изр. второ ИК, като от присъстващите 13 членове на комисията „за“ решението са гласували 6, а „против“ – 7.

На база на установената фактическа обстановка, Централната избирателна комисия счита, че решение 59-НС от 15.06.2021 г. следва да бъде отменено, а предвид изтеклия срок по чл. 89 ИК – преписката да бъде върната на РИК 15 – Плевен незабавно, за произнасяне с решение за назначаване на съставите на СИК в община Плевен в съответствие с направеното разпределение от РИК – Плевен, съобразявайки квотите на партиите и коалициите, в съответствие с Решение № 124-НС от 26 май 2021 г. на ЦИК и решение № 18-НС от 29 май 2021 г. на РИК – Плевен.

РИК – Плевен е постановила решение в противоречие с разписаните специални правомощия на районните избирателни комисии, като вместо да изпълни задължението си за назначаване на съставите на СИК за съответната община, е постановила решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Предвид изложените мотиви и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 89 от Изборния кодекс Централна избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 59-НС от 15.06.2021 г. на Районна избирателна комисия – Плевен, с което е постановено отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ ИК.

ВРЪЩА административната преписка по решение № 59-НС от 15.06.2021 г. на Районна избирателна комисия – Плевен.

УКАЗВА на комисията да се произнесе с решение за назначаване на съставите на СИК в община Плевен при спазване на изискванията на  Решение № 124-НС от 26 май 2021 г. на ЦИК и решение № 18-НС от 29 май 2021 г. на РИК – Плевен и в съответствие с императивната разпоредба на чл. 91, ал. 1 ИК.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КрЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения