Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2539-МИ
София, 28 септември 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-15-388 от 27.09.2023 г. от коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, чрез Виктор Серафимов – упълномощено лице, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен.

С оспорваното решение ОИК – Плевен е регистрирала Петър Георгиев Мончев като кандидат за кмет на кметство с. Николаево, предложен от ПП „ГЕРБ“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

В Централната избирателна комисия е постъпила цялата преписка по оспорваното решение. В жалбата се твърди, че извършената с решение № 116-МИ/26.09.2023 г. ОИК – Плевен, регистрация на кандидата  Петър Георгиев Мончев в нарушение на материалния закон е на кандидат, който не отговаря на изискванията на закона и това било „служебно известно“ на комисията.

Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да отмени решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен, в частта, в която е регистриран Петър Георгиев Мончев като кандидат за кмет на кметство с. Николаево.

След като се запозна с преписката в цялост, Централната избирателна комисия приема, че макар и  подадена в срок, жалбата е недопустима, като подадена от лице без правен интерес от оспорването и срещу неподлежащ на обжалване акт на ОИК – Плевен, тъй като съгласно чл. 148, ал. 8 ИК на оспорване пред ЦИК подлежат единствено отменителни решения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Оставя без разглеждане жалбата от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен в частта му за регистрация на кандидата за кмет на кметство с.Николаево Петър Георгиев Мончев.

Решението на ОИК – Плевен, подлежи на обжалване пред Административен съд – Плевен, чрез ОИК – Плевен, в тридневен срок от обявяването на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения