Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2539-НС
София, 6 май 2013 г.

ОТНОСНО: отпечатването на Методическите указания на ЦИК за СИК, приети с Решение № 2435-НС от 17 април 2013 г., изменено и допълнено с Решение № 2460-НС от 21 април 2013 г.

Централната избирателна комисия установи, че в отпечатаните от Министерски съвет Методически указания на ЦИК за СИК, приети с Решение № 2435-НС от 17 април 2013 г., не фигурират измененията и допълненията, извършени с Решение № 2460-НС от 21 април 2013 г.

С решения от 26 април 2013 г. ЦИК прие и утвърди допълнителни правила, касаещи наблюдателите и действителността на гласовете.

С цел яснота при ползването и прилагането на методическите указания за СИК и на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. В отпечатаните от Министерския съвет брошури с методически указания за работата на СИК, приети с Решение №  2435-НС от 17 април 2013 г. на ЦИК, извършените с последващото Решение № 2460-НС от 21 април 2013 г. на ЦИК изменения и допълнения се намират на следните страници:

1. На стр. 7 в последния абзац думата „секретаря" се заменя с „председателя".

2. На стр. 8 в седмо тире думите „за съответния вид избор" се заличават.

3. На стр. 10 изречението „Изборното помещение се оборудва с копирна машина (ксерокс) се допълва с думите „като задължително се проверява нейната изправност чрез копиране на тестова страница".

4. На стр. 13 в предпоследното тире пред думата „организация" се поставят думите „българска неправителствена".

5. На стр. 13, преди тирето „застъпник" се поставят две тирета със следното съдържание:

„- чуждестранни наблюдатели - с удостоверение за регистриран наблюдател. В една секция може да присъства повече от един чуждестранен наблюдател;

- преводач на чуждестранните наблюдатели".

6. На стр. 13 се добавя текстът:

„СИК записват гореизброените лица в предоставените за това Списъци, като за наблюдателите се записва и часът на влизане и напускане на изборното помещение.

ВАЖНО! Един наблюдател може да присъства и наблюдава изборите в свободно избрани от него секции.

Отличителни знаци

Представителите на ПП, КП и ИК са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК, като на бял фон с черни букви се изписва качеството им.

От изборното помещение се отстраняват представителите, застъпниците и наблюдателите, които носят отличителни знаци извън одобрените от ЦИК, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Липсата на отличителен знак не е основание за отстраняване от изборното помещение."

7. На стр. 16, второ тире от горе надолу, след думите „народни представители" се добавя „и наблюдателите".

8. На стр. 22, в т. 1, цифрите „80" се заменят със „74".

9. На стр. 23, третото тире на т. 6, след „ЦИК" се добавя „и наблюдателите".

10. На стр. 25 след изречението „Печата на СИК в отделен плик" продължава с текста „НО САМО СЛЕД КАТО ПРИКЛЮЧИТЕ С КОПИРАНЕТО И ПОДПЕЧАТВАНЕТО НА ПРОТОКОЛИТЕ".

11. На стр. 25, в първото тире от долу на горе, текстът в скоби „(белова и чернова)" се заличава.

12. На стр. 26, след заглавието „Копиране на протокола на СИК" се поставя текст „КОПИРАЙТЕ, ПРЕДИ ДА ЗАПЕЧАТАТЕ ТОРБАТА - В НЕЯ ТРЯБВА ДА ПОСТАВИТЕ ПЕЧАТА НА СИК".

13. На стр. 27, във второто квадратче, цифрата „82" се заличава и на тяхно място се изписва „80".

14. На стр. 28, изреченията по второто и третото квадратче продължават със следния текст „и 5 при 8- и 9-членни СИК".

 

II. Корекциите по т. I, правилата за наблюдатели и за  действителност/недействителност на гласовете, утвърдени с протоколни решения на ЦИК от 26 април 2013 г., заедно с приложение № 1 към Решение № 38-ПВР/МИ от 28.07.2011 г. на ЦИК, представляващи Приложение № 1 към настоящото решение, да се отпечатат като притурка към методическите указания за СИК. Притурката да се разпространи до всички СИК в страната при получаването на изборните книжа и материали.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения