Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2538-МИ
София, 28 септември 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

В Централната избирателна комисия чрез Общинската избирателна комисия – Бургас е постъпила жалба с вх. № МИ-15-436 от 28.09.2023 г. от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас.

С решение № 122-МИ от 26.09.2023 г. Общинска избирателна комисия – Бургас е оставила без разглеждане като подадено извън срока предложението с вх. № 21 от 26.09.2023 г. от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ за регистрация на кандидатски листи за общински съветници на община Бургас. Жалбоподателите считат, че така постановеното решение е незаконосъобразно, тъй като същото е постановено при неправилно изяснена фактическа обстановка и неправилно приложение на материалния закон и изложената в оспореното решение фактическа обстановка не отговаря на действителността. Според тях представляващият коалицията Бисер Русимов е бил в сградата на ОИК – Бургас в 16.55 ч. и е заявил ясно и недвусмислено, че освен като кандидат за общински съветник се е явил и като пълномощник на коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ и желае да подаде заявление за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на тази коалиция, като това се е случило в присъствието на представители на партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“, които са подавали документи за регистрация на кандидати, както и на представители на медиите.

Жалбоподателите смятат, че са необосновани и неправилни доводите на ОИК, че едва в 17.06 ч. в електронен вид на имейла на ОИК – Бургас, са получени документи – в електронен файл, съдържащ имената на 13 лица, предложени за кандидати за общински съветници. Според тях в случая от ОИК – Бургас не е отчетен правилно фактът, че на един и същ електронен носител са били налични, заредени и приложени файловете както на ПП „СЕК“, така и на коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, което е доказателство, че преди изтичане на срока за регистрация, а именно в 16.55 ч. ОИК е разполагала с необходимите данни за извършване на регистрацията на коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“.

По подадената жалба е постъпило становище от ОИК – Бургас, в което оборват изложените в нея аргументи.

След като се запозна с административната преписка Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения срок от лице с правен интерес и срещу акт, който подлежи на оспорване.

Централната избирателна комисия след като се запозна с административната преписка прие за установена следната фактическа обстановка:

Видно от приложения по преписката протокол от заседание на комисията предложението от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ за регистрация на кандидати за общински съветници е постъпило в 17.23 ч., като в 17.06 ч. на имейла на ОИК – Бургас са получени документи в електронен файл, съдържащ имената на 13 лица, предложени за кандидати за общински съветници, както и неподписано предложение съгласно Приложение № 51-МИ от изборните книжа, прието с Решение № 1964-МИ от 7 август 2023 г. на ЦИК, като представляващият коалицията е настоявал  изпратените по електронна поща документи да бъдат отпечатани и подписани от него. Самото предложение е подписано и заведено в регистъра на ОИК – Бургас в 17.23 ч., като към него са приложени изискуемите документи съгласно чл. 414, ал. 1, т. 3 и 8 ИК.

Общинската избирателна комисия – Бургас е констатирала, че не са изпълнени изискванията на чл. 414, ал. 1 ИК и Решение № 2122-МИ от 29 август 2023 г. на ЦИК, като е решила да остави без разглеждане предложение с вх. № 21/26.09.2023 г., подадено в 17.23 ч. от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ като подадено извън определения срок, за което решението на ОИК – Бургас е гласувано с единодушие.

Централната избирателна комисия приема, че в жалбата няма изложени категорични доказателства, че всички изискуеми документи за регистриране на кандидатската листа за общински съветници на коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ са били налични към крайния срок в 17.00 ч. на 26.09.2023 г., поради което решение № 122-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Бургас да остави без разглеждане подаденото предложение е правилно, тъй като видно от протокола на заседанието на комисията и останалите документи от преписката, предложението е подадено извън определения срок.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Бургас.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 122-МИ от 26.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Бургас.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения