Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2537-МИ
София, 28 септември 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-15-383 от 27.09.2023 г. от Йордан Василев – представляващ инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство Професор Иширково. В жалбата се иска ЦИК да задължи ОИК – Силистра да се произнесе по отношение на направеното от инициативния комитет предложение за регистрация на Живко Драгиев Георгиев като кандидат за кмет на кметство Професор Иширково, община Силистра.

Жалбата е допустима, тъй като е подадена в срок, пред надлежен орган, от лице с представителна власт и при наличие на правен интерес.

Разгледана по същество жалбата е основателна. След като се запозна в цялост с получената чрез ОИК – Силистра административна преписка, Централната избирателна комисия приема за установена следната фактическа обстановка:

С Решение № 21-МИ от 14.09.2023 г. ОИК – Силистра регистрира инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство Професор Иширково, община Силистра. Издадено е удостоверение за регистрация на инициативен комитет (Приложение № 50-МИ от изборните книжа). На 23.09.2023 г. представляващият инициативния комитет Йордан Василев внася в ОИК – Силистра списък с избиратели, подкрепящи кандидатурата на независимия кандидат, който е изпратен незабавно за проверка в ТЗ ГРАО – Силистра. При проверката са установени 291 коректни записа, които са достатъчни за издигане на кандидатурата на независимия кандидат на основание чл. 416 ал. 1 т. 3 ИК. Председателят на ОИК – Силистра Мариана Чобанова, обаче, посочва, че в ОИК не е постъпило предложение за регистрация на независимия кандидат (Приложение № 53-МИ от изборните книжа), каквото според жалбоподателя е внесено. На 27 октомври, едва след изтичане на срока за регистрация, жалбоподателят е уведомен по телефона за това обстоятелство, което е и основанието на ОИК – Силистра да не регистрира кандидата за участие в изборите.

Аргументите на ОИК – Силистра не могат да бъдат приети поради следните причини:

Първо. Ако не е представено предложение за регистрация на независимия кандидат, ОИК – Силистра би трябвало незабавно да даде на жалбоподателя указания и срок, в който да отстрани тази непълнота, съгласно чл. 417 ал. 2 ИК. Още повече, че представляващият инициативния комитет лично е внасял документите и би могъл дори на място да състави изисквания документ, тъй като неговият подпис е достатъчен за валидирането му.

Второ. ОИК – Силистра е приела за проверка представената подписка, но не е вписала във входящия регистър на кандидатите за кметове на кметства това обстоятелство, както е трябвало да направи, ако приема какъвто и да е документ, свързан с регистрацията. Всъщност този случай изобщо не е отразен във входящия регистър.

Трето. Видно от протокола от заседанието на 23.09.2023 г., ОИК – Силистра изобщо не е разглеждал това предложение за регистрация.

Във връзка с тази фактическа обстановка беше предложен проект за решение, задължаващ ОИК – Силистра да се произнесе с решение относно искането за регистрация на независимия кандидат Живко Драгиев Георгиев за кмет на кметство Професор Иширково, община Силистра, област Силистра.

При проведеното гласуване на предложения проект за решение, Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 14 членове на комисията, „ЗА“ това предложение гласуваха 6 членове – Елка Стоянова, Емил Войнов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов, а „ПРОТИВ“ гласуваха 8 членове – Георги Баханов, Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов и Севинч Солакова.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне на предложения проект за решение по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения