Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2534-НС
София, 6 май 2013 г.

ОТНОСНО: заличаване на регистрирани наблюдатели на фондация „РОМСКА ИНИЦИАТИВА”, извършени с Решение № 2519-НС от 4 май 2013 г. на ЦИК

При извършена проверка на регистрирани наблюдатели на фондация „РОМСКА ИНИЦИАТИВА", извършени с Решение № 2519-НС от 4 май 2013 г. на ЦИК се установи, че:

  1. Траяна Тодорова Методиева, Снежа Ванчова Асенова и Кирил Проданов Симеонов са вписани в решението по два пъти, като им е издадено по едно удостоверение.
  2. Васил Борисов Барамов е вече регистриран като наблюдател на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ" с Решение № 2462-НС от 21.04.2013 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия счита, че едно и също лице не може да бъде регистрирано два пъти като наблюдател, както от една и съща българска неправителствена организации, така и от различни български неправителствени организации и втората по време регистрация следва да бъде заличена.

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА втората по ред регистрация на:

  1. Траяна Тодорова Методиева
  2. Снежа Ванчова Асенова
  3. Кирил Проданов Симеонов

наблюдатели на фондация „РОМСКА ИНИЦИАТИВА", извършени с Решение № 2519-НС от 4 май 2013 г. на ЦИК.

ЗАЛИЧАВА като наблюдател упълномощения представител на фондация „РОМСКА ИНИЦИАТИВА", извършена с Решение № 2519-НС от 4 май 2013 г. на ЦИК Васил Борисов Барамов.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения