Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2533-МИ
София, 28 септември 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 436-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Столична

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-14-3 от 27.09.2023 г. от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 436-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Столична.

С решение № 436-МИ от 26.09.2023 г. ОИК – Столична е отказала регистрацията на Никола Димитров Делчев – независим кандидат за кмет на район „Изгрев“, Столична община.

В подадената до ЦИК жалба се иска отмяна на решение № 436-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Столична, като незаконосъобразно, прието при грубо нарушение на процедурните правила, необосновано и неправилно. Иска се вместо него постановяване на ново решение, с което да се регистрира Никола Димитров Делчев като независим кандидат за кмет на район „Изгрев“, Столична община, като със жалбата са представени 28 подписа по указания в закона начин.

Жалбата е допустима, като подадена в срок, пред надлежен орган, от лице с представителна власт и при наличие на правен интерес.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

След като се запозна в цялост с получената чрез ОИК – Столична, административна преписка, Централната избирателна комисия приема за установена следната фактическа обстановка:

С решение № 20-МИ от 12.09.2023 г. Общинска избирателна комисия – Столична, е регистрирала инициативен комитет за издигане на Никола Димитров Делчев като независим кандидат за кмет на район „Изгрев“, Столична община.

Видно от мотивите на обжалваното решение № 436-МИ от 26.09.2023 г. предложението за регистрация на кандидатска листа на представлявания от Михаил Тарльовски инициативен комитет е заведено под № 44 във входящия регистър на ОИК, като същото е депозирано на 26.09.2023 г., в 12.10 ч.

Към административната преписка е приложен протокол № 17 от 26.09.2023 г. на ТЗ „ГРАО“ – София-град, за извършена проверка на списък с избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. Поради липса на входящ номер на ОИК, както и час на постъпване, не става ясно кога ОИК се е запознала с резултатите от проверката. Няма и отбелязване във входящия регистър на ОИК на кандидатите за кмет на район срещу вх. № 425/26.09.2023 г. относно уведомяване за недостиг на изискуемия брой подписи. Съгласно Решение № 2121-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК, т. 10, когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват и датата, и часът на уведомяване. Общинската избирателна комисия – Столична, не е съобразила Решение № 2121-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК и е нарушила императивното изискване на чл. 417, ал. 2 ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 436-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Столична, с което е отказана регистрацията на Никола Димитров Делчев като независим кандидат за кмет на район „Изгрев“, Столична община.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Столична, за ново произнасяне съобразно мотивите, изложени в настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения