Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2529-МИ/НР
София, 8 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Елеонора Георгиева Христова – упълномощен представител на БСП – Бобов дол, срещу решения № 87 от 22.09.2015 г. и № 97 от 29.09.2015 г. на ОИК – Бобов дол

Постъпила е жалба по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-15-1161/04.10.2015 г. чрез ОИК – Бобов дол и със същия входящ номер на 07.10.2015 г. са постъпили оригинали от Елеонора Георгиева Христова – упълномощен представител на БСП – Бобов дол, срещу решения № 87 от 22.09.2015 г. и № 97 от 29.09.2015 г. на ОИК – Бобов дол.
Жалбоподателят твърди, че с решение № 97 от 29.09.2015 г. в изборна секция № 100400012, с. Долистово, е назначено лицето Данчо Николов Игнатов за заместник-председател на СИК и с решение № 87 от 22.09.2015 г. ОИК – Бобов дол, е регистрирала Милка Мирчева Игнатова като кандидат за общински съветник в община Бобов дол от кандидатската листа на коалиция „Реформаторски блок“. Жалбоподателят твърди, че същите са в нарушение на чл. 96 във връзка с чл. 66 от ИК, а именно, че са в роднинска връзка.
Към жалбата са приложени: пълномощно в полза на Елеонора Георгиева; предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници; заявление и декларации от Милка Мирчева Игнатова; протокол № 10 от 29.09.2015 г. на ОИК – Бобов дол.
Жалбата е подадена в срок и е основателна.
След направената служебна проверка ЦИК установи, че Милка Игнатова и Данчо Игнатов са съпруг и съпруга.
С вх. № МИ-04-03-171/06.10.2015 г. е постъпило писмо относно проверка на настоящ адрес от ГД „ГРАО“ в МРРБ, от което е видно, че са съпрузи.

С оглед на изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26, чл. 96 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 97 от 29.09.2015 г. на ОИК – Бобов дол, относно назначаването на Данчо Николов Игнатов за заместник-председател на СИК № 100400012 – с. Долистово.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения