Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2529-НС
София, 4 май 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Българската левица“ чрез пълномощника Мариян Йорданов Димитров, срещу решение № 77-НС от 30.04.2013 г. на РИК – Русе

Постъпила е жалба - приложение към писмо от РИК - Русе, с вх. № 1431-НС от 03.05.2013 г., от Мариян Йорданов Димитров, пълномощник на ПП „Българската левица", срещу решение № 77-НС от 30.04.2013 г. на РИК - Русе. Иска се отмяна на обжалваното решение като незаконосъобразно и необосновано и постановяване на друго решение.

Обжалваното решение е постановено по жалба на ПП „Българската левица" с доводи за нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от областния управител Стефко Бурджиев и заместник-областния управител Веско Маринов.

Районната избирателна комисия - Русе, е изискала от областна администрация - Русе, представяне на доказателства за командироване, с оглед установяване на качеството, в което посочените лица са извършили посещенията, визирани в жалбата. Въз основа на постъпилия отговор от Областна администрация - Русе, Районната избирателна комисия - Русе е приела, че не са налице данни за нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания, поради което е оставила без уважение жалбата.

Недоволен от решението, пълномощникът на ПП „Българската левица" го обжалва в срок.

Жалбата е подадена от надлежно упълномощено лице с правен интерес, срещу акт, който подлежи на обжалване. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

При извършена проверка от РИК - Русе, се е установило, че в срока от 12.04.2013 г. до 26.04.2013 г. областният управител и заместник-областният управител на област Русе не са били служебно командировани. Досежно оплакването, че в статията от в. „Бряг" (от съответната страница на който е изпратено фотокопие) не е обозначена като предизборен материал и не е изпълнено изискването на чл. 134, ал. 2 от ИК, Централната избирателна комисия приема, че не се касае за агитационен материал. От съдържанието на въпросния материал е видно, че цели предоставяне на информация на обществото.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от ПП „Българската левица"  чрез пълномощника Мариян Йорданов Димитров срещу Решение № 77-НС/30.04.2013 г. на РИК - Русе.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения