Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2528-МИ
София, 28 септември 2023 г.

ОТНОСНО: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.

 

На основание чл. 6, ал. 3 и чл. 18, ал. 1 във връзка с чл. 215 от Изборния кодекс и писмо с вх. № МИ-04-02-14 от 25.09.2023 г. от министъра на вътрешните работи Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г., както следва:

І. Хартиени бюлетини за гласуване

 1. Хартиените бюлетини се отпечатват от Печатницата на Българската народна банка (БНБ), която при необходимост може да ползва други специализирани печатници. Отпечатването на бюлетините се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г., посл. изм., ДВ, бр. 70 от 2022 г.) съгласно чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс. Бюлетините се отпечатват под контрола на Министерството на финансите и Централната избирателна комисия, както и общинските избирателни комисии (ОИК). За целите на изработването и доставката на хартиените бюлетини кметовете на общини подават в срок, определен от ЦИК, информация за броя на избирателите по електронен път до ЦИК и заявяват броя на бюлетините и за всеки вид избор в съответната община. ОИК утвърждават бюлетините за печат, по ред, определен с решение на ЦИК.
 2. Бюлетините се изработват съгласно образец и технически характеристики, утвърдени с решение на ЦИК. Общинските администрации съвместно с ОИК организират получаването и съхранението на хартиените бюлетини в областната, съответно в общинската администрация.
 3. ОИК контролира транспортирането и съхранението на бюлетините в областната, съответно в общинската администрация.
 4. Дейностите по охрана на бюлетините в процеса на доставката и съхранението им се осъществяват от Министерството на вътрешните работи.

ІІ. Други изборни книжа и материали

Изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали се организира от Администрацията на Министерския съвет (АМС), областните и общинските администрации съгласно указание на министъра по чл. 18, ал. 4 от Изборния кодекс.

Органите на изпълнителната власт и техните администрации снабдяват избирателните комисии с изборни книжа и материали, като: протоколи на СИК и ОИК, чернови на протоколи и други протоколи за предаване и приемане на избирателни списъци и на изборни книжа и материали; печати на СИК/ПСИК и на ОИК; пликове за протоколи на СИК; прозрачни кутии за хартиени бюлетини и бюлетини от машинното гласуване; непрозрачни кутии за отрязъци с номерата на хартиените бюлетини; паравани за гласуване с хартиени бюлетини; чували (торби) за съхранение на изборните книжа след изборите; печати на комисиите по чл. 445, ал. 7 ИК; устройствата за видеонаблюдение и видеозапис, заявления, декларации и други книжа и материали, включително на материали, предназначени за лица с увреждания.

Министерският съвет координира дейността на органите на изпълнителната власт във връзка с материално-техническото осигуряване на изборите.

Съхранението, разпределението по секции и транспортирането на изборните книжа и материали се извършва под контрола на съответната общинска избирателна комисия, която съвместно с общинската администрация снабдява секционните избирателни комисии с изборните книжа и материали.

АМС/Областната/общинската администрация уведомява своевременно ЦИК/ОИК за всяка възложена дейност по изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2921-МИ / 07.12.2023

  относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

 • № 2920-МИ / 05.12.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • всички решения