Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2526-МИ
София, 27 септември 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „Граждани за Общината“ чрез С И Г – упълномощен представител, срещу решение № 83-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Севлиево

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-22-211 от 27.09.2023 г. от С И Г, упълномощен представител на коалиция „Граждани за Общината“, срещу решение № 83-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Севлиево.

С решение № 83-МИ от 26.09.2023 г. ОИК – Севлиево, е отхвърлила регистрацията и обявяването на кандидат за кмет на кметство в с. Стоките, община Севлиево – Георги Александров Александров, предложен от коалиция „Граждани за Общината“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

В подадената до ЦИК жалба от коалиция „Граждани за Общината“ чрез С И Г – упълномощен представител, се иска отмяна на решение № 83-МИ от 26.09.2023 г. и указание към ОИК – Севлиево, за регистриране на предложения от коалицията кандидат за кмет на кметство в с. Стоките.

Жалбата е допустима, като подадена в срок, пред надлежен орган, от лице с представителна власт (съгласно приложено пълномощно) и при наличие на правен интерес.

Разгледана по същество е основателна. След като се запозна в цялост с получената чрез ОИК – Севлиево, административна преписка, Централната избирателна комисия приема за установена следната фактическа обстановка:

С решение № 28-МИ от 16.09.2023 г. Общинска избирателна комисия – Севлиево е регистрирала коалиция „Граждани за Общината“ за участие в изборите за кмет на кметствата: с. Агатово, с. Батошево, с. Бериево, с. Богатово, с. Буря, с. Горна Росица, с. Градница, с. Дамяново, с. Добромирка, с. Душево, с. Кормянско, с. Крамолин, с. Крушево, с. Кръвеник, с. Ловнидол, с. Петко Славейков, с. Ряковците, с. Сенник, с. Стоките, с. Столът и с. Шумата.

С решение № 53-МИ от 22.09.2023 г. ОИК – Севлиево, регистрира и обявява кандидати за кметове на кметство в с. Сенник и с. Кръвеник, предложени от коалиция „Граждани за Общината“.

Видно от приложените към преписката документи на 26.09.2023 г. в 12.30 ч. упълномощеният представител на коалиция „Граждани за Общината“ подава предложение за регистрация на кандидат за кмет на кметство в с. Стоките. Предложението е направено в срока по чл. 414, ал. 3 ИК. Въз основа на предложението ОИК – Севлиево, с 6 гласа „за“ и 4 „против“ приема решение, с което отхвърля регистрацията и обявяването на кмет на кметство в с. Стоките, община Севлиево – Георги Александров Александров с мотив на гласувалите „против“, че същото се явява второ такова и с него се допълва първоначално регистрираната кандидатска листа с нов кандидат за кмет на кметство, който първоначално не е бил предложен, като се сочи, че това е в разрез с т. 18.1. от раздел V на Решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. на Централната избирателна комисия.

Съгласно чл. 414, ал.1 ИК и раздел V, т. 18.1. от Решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. на Централната избирателна комисия, с което се уреждат условията и редът за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., се подава отделно предложение за регистрация на кандидат за всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район/кметство. За изборите за кметове на райони/кметства се подава едно общо предложение, като се вписват районите/кметствата.

Изречение последно на т. 18.1. от Решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. не е абсолютна предпоставка за допустимост и валидност на подадено предложение и общинските избирателни комисии са длъжни да извършват проверка на редовността на подадените документи и срока на подаване с оглед вземането на решение. В конкретния случай ОИК – Севлиево, при наличие на всички изискуеми по закон документи за регистрация на кандидат за кмет на кметство в с. Стоките, община Севлиево, предложен от коалиция „Граждани за Общината“ и съобразно срока по чл. 414, ал. 3 ИК, действа в условията на обвързана компетентност и следва да приеме решение за регистрирането му.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 83-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Севлиево, с което отхвърля регистрацията и обявяването на кандидат за кмет на кметство в с. Стоките в община Севлиево Георги Александров Александров, предложен от коалиция „Граждани за Общината“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.

УКАЗВА на ОИК – Севлиево, да приеме решение по заявлението съгласно указанията, изложени в мотивите на настоящото решение, при условията на обвързана компетентност.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения