Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2525-МИ
София, 27 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-136 от 27.09.2023 г. от Георги Чолаков - упълномощен представител на партия „Възраждане“, за промени в ОИК – Царево. Предлага се на мястото на Николета Атанасова Миделиева – член на ОИК, да бъде назначена Ивелина Панайотова Иванова.

Към предложението са приложени: заявление от Николета Атанасова Миделиева за освобождаването ѝ като член на ОИК – Исперих, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Ивелина Панайотова Иванова и пълномощно в полза на Георги Чолаков.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Царево, област Бургас, Николета Атанасова Миделиева, ЕГН …, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Царево, област Бургас, Ивелина Панайотова Иванова, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения