Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2521-МИ/НР
София, 7 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Станка Цанева Стоева – представител на коалиция „Реформаторски блок“, срещу решение № 179 от 02 октомври 2015 г. на ОИК – Генерал Тошево

Постъпила е жалба от Станка Цанева Стоева – представител на коалиция „Реформаторски блок“, чрез ОИК – Генерал Тошево, по електронната поща на ЦИК и е заведена с вх. № МИ-10-283/05.10.2015 г. срещу решение № 179 от 02 октомври 2015 г. на ОИК – Генерал Тошево, с което е оставена без уважение жалба срещу кмета на община Генерал Тошево и кандидат за общински съветник относно нарушение на чл. 161 от ИК. Същата е получена в оригинал на 06.10.2015 г., като към нея са приложени: решение № 179-МИ от 02.10.2015 г. на ОИК – Генерал Тошево, и пълномощно в полза на Станка Цанева Стоева.

В жалбата се съдържат твърдения, че обжалваното решение ОИК – Генерал Тошево е неправилно и незаконосъобразно. Посочено е, че кметът и кандидат за общински съветник в община Генерал Тошево изпълнява служебните си задължения в нарушение на чл. 161 от ИК. Изтъква се, че неспазването на нормативните разпоредби от кмета на общината е предпоставка за нарушение на забраната по чл. 182 от ИК за провеждане на предизборна агитация и злоупотреба със служебно положение. Направено е искане за отмяна на обжалваното решение, както и да се укаже на кмета на общината да излезе незабавно в отпуск и да бъде санкциониран за системното и грубо нарушение на разпоредбите на ИК.

Жалбата е подадена от надлежно упълномощено лице с правен интерес, в законоустановения срок. Същата е допустима, разгледана по същество – неоснователна.

Основен мотив в жалбата до ОИК – Генерал Тошево е неспазването на разпоредбата на чл. 161 от ИК и т. 49 от Решение № 1632-МИ от 31.08.2015 г. на ЦИК от г-н Димитър Михайлов – кмет и кандидат за общински съветник. Посочено е, че с участието си в организирани от общината публични мероприятия и работни посещения/срещи г-н Михайлов в качеството си на длъжностно лице има пряк достъп до държавни и общински учреждения, в които да провежда нерегламентирана предизборна агитация, злоупотребявайки със служебното си положение. Общинската избирателна комисия, след като се запознава със жалбата, се произнася по нея с отхвърлително решение № 179/02.10.2015 г. по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ от ИК.

Централната избирателна комисия след запознаване с цялата преписка по оспорваното решение прави следните изводи:

Жалбата от Станка Цанева Стоева – представител на коалиция „Реформаторски блок“, срещу решение № 179 от 2 октомври 2015 г. на ОИК – Генерал Тошево, се основава на твърдения, в подкрепа на които липсват доказателства.

Действащ кмет, който е регистриран само като кандидат за общински съветник, задължително ползва отпуск само за дните, през които в работно време участва в мероприятия на предизборната кампания. Длъжността „общински съветник“ не е пряко свързана с изпълнение на държавна служба. В този смисъл, кандидатът за общински съветник, който изпълнява държавна служба по основната си месторабота, задължително ползва отпуск от местоработата си само за дните, през които в работно време участва в предизборната кампания (чл. 161, ал. 2 от ИК). За да е налице нарушение на чл. 161 от ИК, е необходимо да са кумулативно изпълнени горепосочените хипотези. От жалбата не става ясно кметът и кандидат за общински съветник да е провеждал предизборна агитация в сградата на общината или да е присъствал на предизборни мероприятия през времето, в което изпълнява своите служебни задължения, с оглед на което съображенията на жалбоподателката за нарушение на изборното законодателство са неоснователни.

Решението на ОИК – Генерал Тошево е постановено в хипотезата на чл. 85, ал. 4, изр. 2, поради което следва да бъде отменено и върнато на ОИК – Генерал Тошево да се произнесе по същество, като съобрази мотивите на настоящото решение по отношение приложението на закона.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 179 от 2 октомври 2015 г. на ОИК – Генерал Тошево.

ВРЪЩА преписката за ново разглеждане като указва на ОИК – Генерал Тошево да постанови решение с оглед изложените мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения