Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2519-НС
София, 4 май 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на фондация „РОМСКА ИНИЦИАТИВА”, българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 943-НС от 17.04.2013 г. на ЦИК от Бистра Кирилова Андреева - Председател на Управителния съвет на фондация „РОМСКА ИНИЦИАТИВА", юридическо лице с нестопанска цел, за регистрация с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално състояние на фондацията от 19 април 2013 г. по фирмено дело № 3862 от 2000 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Бистра Андреева, представляваща фондацията в полза на 273 (двеста седемдесет и три) лица - представители на „РОМСКА ИНИЦИАТИВА", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от фондацията лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА фондация „РОМСКА ИНИЦИАТИВА", за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на фондация „РОМСКА ИНИЦИАТИВА", както следва:

 

Траяна Трайкова Миланова, ЕГН ...

Асен Василев Рангелов, ЕГН ...

Ангелина Методиева Славова, ЕГН ...

Янко Трайков Димитров, ЕГН ...

Петър Траянов Михайлов, ЕГН ...

Рангел Стефанов Захариев, ЕГН ...

Дочка Стоянова Ангелова, ЕГН ...

Нада Иванова Георгиева, ЕГН ...

Костадинка Митова Микова, ЕГН ...

Найден Димитров Иванов, ЕГН ...

Сашо Василев Борисов, ЕГН ...

Илиана Кирилова Ламбрева, ЕГН ...

Петър Бориславов Йорданов, ЕГН ...

Михаела Петрова Губеранска, ЕГН ...

Мария Христова Костадинова, ЕГН ...

Донка Николова Цветкова, ЕГН ...

Афродита Петрова Георгиева, ЕГН ...

Валентин Борисов Томов, ЕГН ...

Снежа Ванчова Асенова, ЕГН ...

Цветан Ангелов Бузовски, ЕГН ...

Седефка Колева Илиева, ЕГН ...

Стефан Славчов Борисов, ЕГН ...

Валентин Романов Божков, ЕГН ...

Силвия Стоянова Джадаевска, ЕГН ...

Стефан Милчев Марков, ЕГН ...

Дафина Николаева Георгиева, ЕГН ...

Коце Антонов Илиев, ЕГН ...

Найден Славчев Шишков, ЕГН ...

Ангел Славчев Шишков, ЕГН ...

Славчо Ангелов Шишков, ЕГН ...

Надка Славчева Симеонова, ЕГН ...

Йорданка Янкова Иванова, ЕГН ...

Румяна Стефанова Сашова, ЕГН ...

Велин Александров Денков, ЕГН ...

Ели Мариова Денкова, ЕГН ...

Александър Велинов Денков, ЕГН ...

Анна Иванова Денкова, ЕГН ...

Таня Огнянова Рангелова, ЕГН ...

Васил Борисов Баръмов, ЕГН ...

Роза Асенова Стефанова, ЕГН ...

Кирил Велинов Денков, ЕГН ...

Асен Кирилов Денков, ЕГН ...

Иванка Кирилова Денкова, ЕГН ...

Георги Стефанов Шойлев, ЕГН ...

Стефка Иванова Шойлева, ЕГН ...

Георги Маринов Емилов, ЕГН ...

Иванка Божилова Емилова, ЕГН ...

Димчо Методиев Трайков, ЕГН ...

Мария Ангелова Куртева, ЕГН ...

Снежана Траянова Асенова, ЕГН ...

Татяна Петрова Андонова, ЕГН ...

Василка Стоименова Илиева, ЕГН ...

Надя Костадинова Колева, ЕГН ...

Стефан Руменов Иванов, ЕГН ...

Драга Маринова Димчева, ЕГН ...

Ани Петрова Сандова, ЕГН ...

Аспарух Методиев Симеонов, ЕГН ...

Александър Янков Димитров, ЕГН ...

Кремена Райчова Докова, ЕГН ...

Янко Ангелов Янков, ЕГН ...

Сашка Вескова Ангелова, ЕГН ...

Методи Зинов Ангелов, ЕГН ...

Рангел Димитров Рангелов, ЕГН ...

Атанас Бисеров Асенов, ЕГН ...

Иван Илчев Илиев, ЕГН ...

Любка Благоева Илиева, ЕГН ...

Любен Костадинов Илиев, ЕГН ...

Иванка Асенова Янкова, ЕГН ...

Димо Асенов Куртев, ЕГН ...

Янко Трайков Стойнов, ЕГН ...

Филка Николаева Димитрова, ЕГН ...

Василка Димитрова Георгиева, ЕГН ...

Георги Седефчов Асенов, ЕГН ...

Найден Василев Огнянов, ЕГН ...

Стефан Проданов Симеонов, ЕГН ...

Симеон Трайков Николов, ЕГН ...

Димитър Иванов Димитров, ЕГН ...

Кирил Проданов Симеонов, ЕГН ...

Александър Коцев Александров, ЕГН ...

Найден Стефанов Стефанов, ЕГН ...

Симеон Седефчов Янков, ЕГН ...

Красимир Коцев Александров, ЕГН ...

Методи Асенов Ламбиев, ЕГН ...

Янко Димитров Иванов, ЕГН ...

Александър Коцев Александров, ЕГН ...

Георги Николаев Колев, ЕГН ...

Ванчо Ванчов Найденов, ЕГН ...

Симеон Коцев Александров, ЕГН ...

Снежа Ванчова Асенова, ЕГН ...

Борис Иванов Тодоров, ЕГН ...

Юлия Сергиева Иванова, ЕГН ...

Ася Георгиева Сергиева, ЕГН ...

Николай Георгиев Иванов, ЕГН ...

Петър Иванов Веселов, ЕГН ...

Зорка Методиева Борисова, ЕГН ...

Иван Василев Русев, ЕГН ...

Крум Петров Борисов, ЕГН ...

Анета Янкова Димитрова, ЕГН ...

Сашка Янкова Докова, ЕГН ...

Анка Димитрова Райчева, ЕГН ...

Алиса Стефчова Петрова, ЕГН ...

Янко Борисов Петров, ЕГН ...

Таня Христова Панова, ЕГН ...

Иван Христов Иванов, ЕГН ...

Кирил Проданов Симеонов, ЕГН ...

Стефан Асенов Рангелов, ЕГН ...

Димитър Георгиев Марков, ЕГН ...

Асен Рангелов Младенов, ЕГН ...

Руска Йорданова Докова, ЕГН ...

Пенка Иванова Чонева, ЕГН ...

Весела Стефанова Иванова, ЕГН ...

Антон Симеонов Пеев, ЕГН ...

Божидар Сергиев Траянов, ЕГН ...

Емил Петров Младенов, ЕГН ...

Емил Младенов Сандов, ЕГН ...

Христо Атанасов Панов, ЕГН ...

Борис Петров Борисов, ЕГН ...

Трайко Гошов Кочев, ЕГН ...

Асен Емилов Сандов, ЕГН ...

Петя Първанова Димитрова, ЕГН ...

Зоя Младенова Първанова, ЕГН ...

Васил Асенов Асенов, ЕГН ...

Васил Младенов Гълъбов, ЕГН ...

Александър Асенов Асенов, ЕГН ...

Асен Огнянов Найденов, ЕГН ...

Цветан Илиев Шишков, ЕГН ...

Веселин Михайлов Ангелов, ЕГН ...

Николай Стоименов Николов, ЕГН ...

Асен Мирчев Методиев, ЕГН ...

Георги Димитров Стоянов, ЕГН ...

Ангел Стефанов Атанасов, ЕГН ...

Ружа Юлиянова Младенова, ЕГН ...

Асен Димитров Емилов, ЕГН ....

Троян Весков Велинов, ЕГН ...

Найден Сандов Костадинов, ЕГН ...

Нели Кирилова Василева, ЕГН ....

Надка Сотирова Симеонова, ЕГН ...

Борислав Георгиев Димчев, ЕГН ...

Сотир Димитров Сотиров, ЕГН ...

Румен Огнянов Руменов, ЕГН ...

Методи Янков Димитров, ЕГН ...

Донка Чавдарова Кочева, ЕГН ...

Величка Асенова Славчева, ЕГН ...

Виолета Томова Ангелова, ЕГН ...

Трайчо Василев Найденов, ЕГН ...

Елза Иванова Василева, ЕГН ...

Асен Огнянов Миладинов, ЕГН ...

Елза Красимирова Миладинова, ЕГН ...

Вера Кирилова Борисова, ЕГН ...

Борис Стефанов Димитров, ЕГН ...

Цветан Симеонов Симеонов, ЕГН ...

Васил Красимиров Коцев, ЕГН ...

Линка Янкова Колева, ЕГН ...

Емилия Благоева Георгиева, ЕГН ...

Драгомира Маринова Михайлова, ЕГН ...

Емил Тонков Рашков, ЕГН ...

Траяна Благоева Владимирова, ЕГН ...

Цветан Борисов Николаев, ЕГН ...

Кирил Руменов Методиев, ЕГН ...

Лъчезар Тодоров Япраков, ЕГН ...

Владимир Кирилов Гошев, ЕГН ...

Анамария Бориславова Цонкова, ЕГН ...

Венцислав Александров Велев, ЕГН ... 

Валя Маринова Станчева, ЕГН ...

Василка Димитрова Станимирова, ЕГН ...

Мария Методиева Райчева, ЕГН ...

Вера Петрова Борисова, ЕГН ...

Петя Венчова Лилова, ЕГН ...

Стефчо Сергиев Шопов, ЕГН ...

София Борисова Рачева, ЕГН ...

Анна Петрова Алексиева, ЕГН ...

Елена Александрова Георгиева, ЕГН ...

Стоянка Надеждова Петрова, ЕГН ...

Юлия Стефанова Илиева, ЕГН ...

Сашо Кирилов Райчев, ЕГН ....

Александър Иванов Христов, ЕГН ...

Вася Христова Рангелова, ЕГН ...

Светла Василева Костадинова, ЕГН ...

Кирил Иванов Илиев, ЕГН ...

Димитър Асенов Райчев, ЕГН ...

Диана Георгиева Стоянова, ЕГН ...

Ивайло Кирилов Стаменов, ЕГН ...

Соня Янкова Стоянова, ЕГН ...

Найден Митков Димитров, ЕГН ...

Деляна Владимирова Стоилова, ЕГН ...

Владимир Рангелов Йорданов, ЕГН ...

Лозка Ангелова Вучоглавска, ЕГН ...

Мария Петрова Николова, ЕГН ...

Паша Асенова Стефанова, ЕГН ...

Лука Георгиев Бураловски, ЕГН ...

Параскева Цветанова Игнатова, ЕГН ...

Калинка Маринова Здравкова, ЕГН ...

Радослав Борисов Чалъков, ЕГН ...

Анка Благоева Алексиева, ЕГН ...

Анастасия Атанасова Германова, ЕГН ...

Емилия Христова Иванова, ЕГН ...

Емилия Мирославова Владимирова, ЕГН ...

Благодатка Кирилова Пейчева, ЕГН ...

Методи Александров Георгиев, ЕГН ...

Иван Петров Траянов, ЕГН ...

Варкес Найденов Борисов, ЕГН ...

Любчо Василев Емилов, ЕГН ...

Борис Борисов Янков, ЕГН ...

Борис Асенов Кочев, ЕГН ...

Звезда Методиева Чобанова, ЕГН ...

Иван Петров Чобанов, ЕГН ...

Найден Младенов Христов, ЕГН ...

Мартин Пешев Русев, ЕГН ...

Борислав Янков Огнянов, ЕГН ...

Ели Георгиева Огнянова, ЕГН ...

Илия Стефанов Петров, ЕГН ...

Коце Миланов Митов, ЕГН ...

Фердо Асенов Иванов, ЕГН ...

Петър Огнянов Младенов, ЕГН ...

Михаил Симеонов Асенов, ЕГН ...

Найден Антонов Иванов, ЕГН ...

Стефан Златков Йосифов, ЕГН ...

Сашо Борисов Ангелов, ЕГН ...

Стоян Дойчинов Дойчинов, ЕГН ...

Никола Русинов Иванов, ЕГН ...

Васко Петров Стойчев, ЕГН ...

Жени Миткова Павлова, ЕГН ...

Бисерка Уржумова Георгиева, ЕГН ...

Иван Руменов Христов, ЕГН ...

Илия Стефанов Костов, ЕГН ...

Валери Симеонов Асенов, ЕГН ...

Весел Огнянов Димитров, ЕГН ...

Илчо Върбанов Николов, ЕГН ...

Николай Василев Малчев, ЕГН ...

Иван Спасов Иванов, ЕГН ...

Валери Верков Асенов, ЕГН ...

Георги Иванов Методиев, ЕГН ...

Георги Иванов Андонов, ЕГН ...

Красен Бойков Петров, ЕГН ...

Филип Георгиев Рошев, ЕГН ...

Петър Валентинов Динев, ЕГН ...

Траяна Тодорова Методиева, ЕГН ...

Божидар Пламенов Пачев, ЕГН ...

Илия Фанчов Ачков, ЕГН ...

Радка Янкова Димитрова, ЕГН ...

Цветелина Кирилова Ситерска, ЕГН ...

Иван Маринов Хаджиев, ЕГН ...

Атанас Трайков Кочев, ЕГН ...

Ясен Симеонов Янков, ЕГН ...

Венцислав Траянов Методиев, ЕГН ...

Йордан Кръстомиров Кръстев, ЕГН ...

Йовка Христова Радоева-Кръстева, ЕГН ...

Бойка Николова Кръстева, ЕГН ...

Росица Богданова Йорданова, ЕГН ...

Милена Савова Михалева, ЕГН ...

Светла Иванова Петрова, ЕГН ...

Николай Йорданов Христов, ЕГН ...

Иванка Дякова Димитрова, ЕГН ...

Георги Русев Георгиев, ЕГН ...

Стефан Спасов Спасов, ЕГН ...

Стоян Сандов Топалов, ЕГН ...

Асен Насков Вазов, ЕГН ...

Митко Добрев Тодоров, ЕГН ...

Сашо Богданов Мурелиев, ЕГН ...

Лиляна Цветанова Цонева, ЕГН ...

Георги Йорданов Нинов, ЕГН ...

Петър Ангелов Панов, ЕГН ...

Мариа Хосе Миланес, ЕГН ...

Таня Кирилова Рангелова, ЕГН ...

Милан Василев Ангелов, ЕГН ...

Петя Ненова Михайлова, ЕГН ...

Роман Сотиров Рангелов, ЕГН ...

Стефан Георгиев Тотев, ЕГН ...

Стефан Трайчев Стефанов, ЕГН ...

Владимир Томов Лазаров, ЕГН ...

Траянка Тодорова Методиева, ЕГН ...

Любен Иванов Константинов, ЕГН ...

Найден Иванов Христов, ЕГН ...    

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения