Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2515-МИ
София, 7 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Георги Тончев Кючуков – упълномощен представител на партия „Българска социалистическа партия“, против решение № 115 от 29.09.2015 г. на ОИК – Кърджали

Във връзка с жалба до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-22-1096/02.10.2015 г. от Георги Тончев Кючуков – упълномощен представител на партия „Българска социалистическа партия“, против решение № 115 от 29.09.2015 г. на ОИК – Кърджали, с което се заличава регистрацията на Мурад Мюмюн Мюслюм като кандидат за кмет на кметство Енчец, издигнат от партия „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Кърджали, в ЦИК беше внесен следният проект на решение:
„Постъпила е жалба чрез ОИК – Кърджали, до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1096/02.10.2015 г. от Георги Тончев Кючуков – упълномощен представител на партия „Българска социалистическа партия“, против решение № 115 от 29.09.2015 г. на ОИК – Кърджали, с което се заличава регистрацията на Мурад Мюмюн Мюслюм като кандидат за кмет на кметство Енчец, издигнат от партия „Българска социалистическа партия“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Кърджали, поради обстоятелството, че Мурад Мюмюн Мюслюм е без настоящ адрес в страната според данните от извършена проверка от ГД „ГРАО“, получени в ЦИК с вх. № МИ-04-03-144/28.09.2015 г., за което ОИК – Кърджали е уведомена с писмо с изх. № МИ-15-1006/28.09.2015 г.
В жалбата се твърди, че Мурад Мюмюн Мюслюм никога не е напускал страната, а при проверка в Паспортната служба – Кърджали не фигурирали данни за издаван международен паспорт на името на г-н Мюслюм. Иска се отмяната на решение № 115 от 29.09.2015 г. на ОИК – Кърджали като незаконосъобразно.

Жалбата е подадена в срок, допустима, а разгледана по същество е основателна.

ОИК – Кърджали е постановил обжалваното решение въз основа на извършена проверка на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 25 октомври 2015 г. от ГД „ГРАО“, получена в ЦИК с вх. № МИ-04-03-144/28.09.2015 г., за което ОИК – Кърджали е уведомена с писмо с изх. № МИ-15-1006/28.09.2015 г. на ЦИК, от която е видно, че Мурад Мюмюн Мюслюм няма регистриран настоящ адрес в страната.

След извършена допълнителна проверка от ГД „ГРАО“ по случая с вх. № МИ-04-03-170/05.10.2015 г. ЦИК е уведомена, че съгласно данните в НБД „Население“ Мурад Мюмюн Мюслюм към дата 24.04.2015 г. е с настоящ адрес в Република Турция.

С вх. № 15-1096/06.10.2015 г. в ЦИК са получени допълнително следните документи: копие на заявление № 087659764 т 01.10.2015 г. от Мурад Мюмюн Мюслюм до началника на група „Български документи за самоличност“, МВР - гр. Кърджали, с което се иска да бъде извършена проверка в информационните масиви н МВР относно съществуващите данни за настоящия му адрес, който се декларира, че е: с. Енчец, ул. Десета № 3, община Кърджали, и се моли да бъде уведомена служба „ГРАО“ на община Кърджали за резултатите от проверката; копие от заявление до РДВР – Кърджали, № 14202369 с вх. № 4598/29.04.2004 г. за издаване на документи за самоличност на български граждани, от което е видно, че Мурад Мюмюн Мюслюм е заявил постоянен и настоящ адрес в с. Енчец, община Кърджали; писмо от началник група „БДС“ към Областна дирекция на МВР – Кърджали, рег. № 292000-13849/02.10.2015 г. до началника на отдел „ЕСГРАОН“, община Кърджали, с вх. № 14-00-1268/02.10.2015 г. за коректно отразяване на данни за заявен адрес на Мурад Мюмюн Мюслюм, от което е видно, че при обработката на горепосоченото заявление № 4598/29.04.2004 г. е допусната грешка, като е въведен настоящ адрес в Република Турция вместо заявения настоящ адрес в с. Енчец, община Кърджали.

С оглед всички представени по преписката официални документи и доказателствени средства ЦИК приема, че в случая административни неточности и необработката на данни от горепосоченото заявление на Мурад Мюмюн Мюслюм № 4598/29.04.2004 г., в което изрично е посочено, че е заявен настоящ адрес в с. Енчец, община Кърджали, не могат да бъдат основание за лишаването на Мурад Мюмюн Мюслюм от пасивното му избирателно право по чл. 397, ал. 1 във връзка с § 1, т. 3 от ДР на ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 397, ал. 1 и § 1, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 115 от 29.09.2015 г. на ОИК – Кърджали, с което е заличена регистрацията на Мурад Мюмюн Мюслюм като кандидат за кмет на кметство Енчец, издигнат от партия „Българска социалистическа партия“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Кърджали.“

При обсъждането на предложения проект на решение бе изразено несъгласие с изложените в него мотиви. Част от членовете на ЦИК считат, че не следва да се уважи жалбата като основателна. При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение на ЦИК по жалбата от Георги Тончев Кючуков против решение № 115 от 29.09.2015 г. на ОИК – Кърджали, с което е заличена регистрацията на Мурад Мюмюн Мюслюм като кандидат за кмет на кметство Енчец, издигнат от партия „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

От присъстващите в залата гласували 15 членове на ЦИК: „за“ – 7 (Александър Андреев, Росица Матева, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева); „против“ – 8 (Емануил Христов, Румен Цачев, Мария Мусорлиева, Владимир  Пенев, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова и Ивайло Ивков), поради което следва да се постанови решение за отхвърляне.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 3 и 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения