Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2513-НС
София, 30 април 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1302-НС от 29.04.2013 г. на ЦИК от Икмал Юсеинова Джомова - председател на Управителния съвет на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", регистрирано с Решение на ЦИК № 2440-НС от 18.04.2013 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 31 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Икмал Юсеинова Джомова, представляваща фондацията, в полза на 540 (петстотин четиридесет) лица - представители на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от фондацията лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", както следва:

 

Име, презиме и фамилия
Метин Мустафов Юзеиров
Илмие Исмаилова Ибрямова
Несра Незиорва Ахмедова
Сунай Мехмедов Сулейманов
Станислава Димитрова Стефанова
Хатидже Саидова Аксой
Ширин Исмаилова Ниязиева
Хюсеин Фикретов Ереджебов
Халиме Хасанова Хасанова
Незакет Ахмедова Исуфова
Джевдет Аптраманов Исуфов
Неджмие Мехмедова Алимова
Фатме Али Дерели
Гюрсел Хасанов Хасанов
Мъстан Юзеиров Абилов
Данаил Георгиев Иванов
Халиме Тефикова Абилова
Хюлия Мехмедова Насърова
Назие Недретова Адилова
Фатме Якубова Терзиева
Ерол Али Дерели
Айше Мустафа Мехмед
Ферихан Фикредова Ахмедова
Несрин Хюсеинова Черкезова
Ремзие Хюсеинова Алиева
Гюнер Мустафова Хасанова
Адиле Ахмедова Билялова
Мерал Байрамалиева Юсеин
Басри Хюсеинов Халилибрямов
Ресмие Османова Халилибрямова
Гюляйдън Мюмюнова Салиева
Ширин Басриева Сюлейманова
Адем Юсеинов Мустафов
Айсун Османова Якубова
Нюлюфер Мехмедова Местанова
Емине Джемалова Ахмедова
Иванка Йорданова Пенчева
Берхан Назимов Хасанов
Мелиха Абдрахим Мехмед
Айлин Азисова Мехмедова
Хасан Исметов Хасанов
Юлияна Станчева Нуцолова
Йълдъз Байрямова Джълъзова
Айтен Сюлейманова Алиева
Севилджан Сертелова Ахмедова
Цветелин Мирчев Василев
Акиле Неждет Ибрям
Хава Хюсеинова Тупева
Даринка Христова Стефанова
Фатме Хюсеинова Хасанова
Кадрие Хюсеинова Мустафова
Наджи Ниязиев Алимова
Незир Ахмедов Мехмедов
Ебазер Саидов Ахмедов
Тензиле Хасанова Мехмедова
Магбуле Мехмед Хатибова
Бейсиме Бехчетова Гедикова
Вюжден Шабанова Алиева
Ашкън Юсуфов Ереджебов
Вадет Юсеинов Мустафов
Хаккъ Кяшифов Исмаилов
Шермин Мустафова Ахмедова
Найле Шебкиева Ахмедова
Кадрие Ереджебова Раифова
Емине Османова Аилиева
Ахмед Исмаилов Хасанов
Шенай Неджми Ахмедова
Шазие Шабанова Аптулова
Шукрие Мустафова Салимова
Хатидже Алиева Костадинова
Сервет Шюкриева Йомерджиева
Лерзан Ахмедова Махмудова
Васвие Исмаилова Ахмедова
Емел Алиева Исуфова
Гюлтен Мехмедова Авджиева
Силвия Славомирова Наскова
Хюлия Азизова Мустафова
Гюлбие Мехмедова Ахмедова
Ружди Мехмедов Юсеинов
Севгин Исмаил Хатиб
Исмет Шукриев Мизинов
Мехмед Хасанов Ахмедов
Фатме Мехмедова Арабова
Мюжгян Мустафова Мехмедова
Хатидже Талибова Мехмедова
Дилбер Юмерова Еминова
Айтен Мустафова Якубова
Райме Исмаилова Мехмедова
Феим Алиев Бекиров
Недрет Саидов Кабдалиева
Мехмед Салиев Йомерджиев
Нежми Зияев Хасанов
Айлин Байрамали Селим
Емине Мехмедова Реджебова
Нериман Юсеинова Ахмедова
Фатме Салиева Ахмедова
Нервиш Юмерова Мехмедова
Фатме Исмаилова Велиева
Фатме Исмаилова Мустафова
Гюлфие Велиева Хюсеинова
Фатме Хасанова Мустафова
Севджан Хасанова Мустафова
Вайде Мехмед Сюлейман
Гюксел Мехмедов Кабдалиев
Николай Огнянов Даскалов
Мюрвет Рафет Зюлкяр
Хатидже Мехмед Аптулова
Ереджеб Назифов Азизов
Стефка Вълчева Георгиева
Анатоли Николаев Андреев
Фикрет Алкинов Фикретов
Емине Мехмед Халил
Емил Ангелов Руменов
Ивайло Ангелов Иванов
Емине Ахмедова Ибишева
Ангел Иванов Ангелов
Радослав Стефанов Велков
Фатме Фетиева Незирова
Петранка Петрова Димотрова
Мария Василева Анлександорва
Цветомира Стоянова Цанкова
Ремзие Халилова Ахмедова
Петър Димитров Савов
Иванка Стойчева Петкова
Димитър Ненов Петков
Мехмед Исмаилов Хюсеинов
Мехмед Мустафов Аптраманов
Юмер Хюсеинов Курдов
Стефан Колев Димов
Михаил Йорданов Маринов
Албена Иванчева Нелева
Невин Яхова Османова
Алкин Сейфулов Юсеинов
Иван Иванов Минчев
Емил Валерив Ангелов
Касим Мехмедов Касимов
Сузана Маринова Стефанова
Ибрям Мустафов Ахмедов
Метин Ахмедов Мехмедов
Ердинч Акиф Халил
Невриш Идризова Ахмедова
Ахмед Мустафов Ахмедов
Ибрям Шабанов Ибрямов
Яшар Ниязи Сътки
Росен Севдалинов Мутафов
Мехмед Ахмедов Мехмедвщов
Емрула Исмаилов Халилов
Исмаил Емурлов Исмаилов
Емел Алиева Сабриева
Иван Маринов Йорданов
Марин Ицков Маринов
Севгин Юсеинов Юсеинов
Сашо Христов Асенов
Хасан Мехмедов Хасанов
Вилдан Салиева Хашимова
Али Али Мехмед
Юсрев Салиев Ахмедов
Левент Ибрямов Ахмедов
Лили Ангелова Алиева
Емил Ангелов Михайлов
Гюнер Байрамалиева Халилова
Шакир Шакиров Шакиров
Фейзула Яшар Али
Кирил Иванов Аврамов
Митко Соколов Сидеров
Нейме Ремзиева Ахмедова
Али Мехмедов Кундов
Али Хюсеинов Мечкарски
Мустафа Хюсеинов Лотин
Исмет Али Кесим
Анифе Азизова Шабанова
Хатче Хасанова Азизова
Милен Върбанов Мочев
Деница Миленова Алексиева
Илиян Димитров Асенов
Добри Иванов Раданов
Неждет Хюсеинов Ахмедов
Тодорка Василева Василева
Леман Салиева Хасанова
Салихе Мустафова Мехова
Фатме Мустафова Йълмазова
Мустафа Алиев Уручов
Фийдес Тесинова Османова
Невзат Исмаилов Мехмедов
Ася Атанасова Ангелова
Севгюл Камилова Ахмедова
Неше Шевкедова Мехмедова
Мариана Илиева Петрова
Айредин Стефанов Стефанов
Албен Юлиянов Николов
Найден Асенов Иванов
Ереджеб Шюкриев Ереджебов
Иван Розалиев Иванов
Юрке Алиосманова Ибрямова
Даниел Мартинов Христов
Юрке Ахмедова Мустафова
Фатме Зюлкяниева Халилова
Айше Зекериева Исмаилова
Хасан Яшаров Яшаров
Мустафа Мхемедов Мустафов
Йозджан Хюсеинов Мехмедов
Тургай Хюсеинов Мехмедов
Бехчет Емурлов Хасанов
Мехемд Мустафов Ибрямов
Шакир Билялов Мустафов
Ридван Хюсеинов Хюсеинов
Азис Мустафов Азизов
Юсейн Ридвано Юсеинов
Фатме Хасанова Узунова
Муса Алиев Муртазов
Ибрахим Реджепов Зелов
Акия Мехмедов Мустафов
Исмаил Мустафов Горелски
Мехмед Салиев Дживков
Хилми Сали Исмаил
Кадрие Хилми Осман
Рефика Рафи Мустафа
Хасан Мустафов Хайров
Севджан Джемалова Ахмедова
Ибрахим Алиев Мечкаров
Юрке Сабри Саидова
Рукие Мехмедова Мехмедова
Ниязи Хасанов Емурлов
Нермин Мехмед Керим
Исмет Мехмедов Хасанов
Емине Байрамалиева Шабанова
Шефки Сюлейманов Ахмедов
Айшегюл Съдкиева Ахмедова
Зюлкяр Исуфов Мехмедов
Намзин Юсеинов Кабилов
Емине Хамдиева Касимова
Кемал Мюзекяров Хюсеинов
Неджми Ахмедов Аптулов
Емил Юлиянов Михайлов
Наско Насков Киров
Звездомир Аспарухов Илиев
Гюлшен Гюрденова Алиева
Гюлдан Хасанова Исуфова
Ахмед Адем Ахмед
Ахмед Исмаилов Ахмедов
Анифе Хюсеинова Исмаилова
Ариф Ахмедов Арифов
Хасан Абилов Махмудов
Атче Исметова Асанова
Нилюфер Ибрахимова Аптулова
Исмет Ибрямов Аптулов
Джунейт Шемсединов Халидов
Вехби Руфатов Шабанов
Билял Яшаров Кундов
Мустафа Саликов Асанов
Деян Костадинов Стефанов
Октай Себахатинов Юсуфов
Ехлиман Гюрселов Ехлиманов
Джейхан Хюсеинов Джеферов
Атанас Ивалинов Атанасов
Диян Мирославов Димитров
Исмаил Османов Юсеинов
Айтен Кяшифова Хюсеинова
Гюнай Ахмедов Ахмедов
Милка Кънчева Стоянова
Кадрие Ибазерова Ахмедова
Невен Мирославов Христов
Сали Хасанов ахмедов
Себат Шабанова Мехмедова
Бехти Бекиров Хасанов
Фатме Расимова Ахмедова
Зейнеп Ахмедова Мехмедова
Али Ниязимов Алиев
Елиман Амедов Ахмедов
Гюлджан Хасан Зинел
Гюлшен Ниязиева Ахмедова
Хасан Ахмедов Мехмедов
Мюрвен Ахмед Ахмед
Ридван Ниязиев Сейфулов
Шенол Хасанов Ибрямов
Ахмед Акиосманов Ибрямов
Мариян Димотров Грозданов
Айше Османова Мустафова
Емине Мустафова Ибрямова
Фатме Мехмедова Исмаилова
Халиме Латифова Хасанова
Ризван Алиосманов Хасанов
Димитър Димитров Ангелов
Стефан Стефанов Василев
Стефан Савов Къвръков
Алиосман Вели Алиосман
Гюлфие Мехмедова Исуфова
Хикмет Рашидов Мехмедов
Ридван Мехмедов Хюсеинов
Жевжет Исмаилов Мехмедов
Бирджан Шенол Хасанов
Якуб Мехмедов Велиев
Шуаиб Мехмедов Исуфов
Фатме Мехмед Ахмед
Хасан Мехмедов Ахмедов
Реджеб Ахмед Мехмед
Мехмед Хасанов Исуфов
Мустафа Еюбов Хасанов
Бедри Мустафов Камберов
Мустафа Ереджебов Мехмедов
Шевкет Мустафов Селимов
Шукри Талибов Мехмедов
Нихат Бекшов Мустафов
Месут Мехмед Салимехмед
Асие Хабилова Хасанова
Ереджеб Мехмед Ниязи
Мехмед Местан Ереджеб
Бюрхан Хюсеинов Ахмедов
Ахмед Якубов Далов
Мехмед Мустафов Мехмедалиев
Метин Шабанов Хасанов
Севгюл Ердинчова Зекериева
Левент Хамидов Ибрямов
Аксел Ведатов Мехмедов
Муса Ахмедов Мустафов
Муса Ибрахимов Ибрахимов
Муса Мехмедов Мусов
Биршуа Шабанова Сюлейманова
Мустафа Мустафов Мехмедов
Хасан Исмаилов Хрюстемов
Сабрие Хюсеинова Мехмедова
Октай Исмаилов Хюсеинов
Хюлия Ремзиева Хюсеинова
Метин Сабриев Ахмедов
Мустафа Ибрахимов Мехмедов
Мустафа Якубов Ереджебов
Севдие Алиева Раимова
Мустафа Алиева Ахмедова
Емине Лютфи Мустафова
Шенол Хюсеиншюкриев Хюсеинов
Хасан Мустафов Алиосманов
Фахридин Халимов Ибрямов
Хюсеин Билялов Хюсеинов
Бехра Елмасова Алиева
Фатме Мустафова Джелилова
Исмаил Исмедов Бейрулов
Февзие Мехмедова Исмаилова
Руфет Риванов Юсуфов
Лютфи Кязимов Хюсеинов
Борис Ангелов Борисов
Данчо Стефанов Маринов
Хабил Мустафов Хабилов
Шенол Мустафов Хасанов
Андрей Асенов Асенов
Мустафа Хюсеинов Хюсеинов
Хасан Мустафов Хасанов
Бекир Мюминов Салиев
Емрах Хюметов Ереджебов
Дженгиз Джейханов Айханов
Сюлейман Шабанов Бакалов
Ахмед Севгин Ахмедов
Межнун Хабилов Мехмедов
Неджатин Хюсеин Хюсеин
Шенай Мустафова Мустафова
Ибрахим Ахмедов Мехмедов
Халиме Ереджебова Сюлейманова
Кирил Асенов Филипов
Фикрет Мустафа Джафер
Бехчет Хрюстемов Исмаилов
Ехлиман Селимов Ахмедов
Гюкан Ниязиев Халилов
Рукия Сюлейманова Исова
Джелил Ахмедов Хюсеинов
Сунай Исмаилов Исмаилов
Бедри Мехмедов Бекиров
Бехчет Фикретов Мусов
Шидил Николов Иванов
Бейдин Мехмедов Ахмедов
Рейфи Бисеров Бахиев
Реджеб Фикретов Ереджебов
Мюрсел Феттов Сюлейманов
Адем Федаилов Мехмедеминов
Джемал Салиев Мусов
Шабан Мустафов Шабанов
Ремзи Али Хасан
Ридван Ахмедов Хасанов
Алкин Османов Мустафов
Руждие Ереджебова Мехмедова
Фатме Мехмедова Мустафова
Илмие Мустафова Адемова
Бедри Алиев Хасанов
Илми Идризов Хюсеинов
Исмет Якубов Ибрямов
Адем Ахмед Назиф
Рефит Мустафов Хикметов
Исмет Низамов Ибрямов
Джелил Исмаилов Якубов
Исмаил Кадиров Хасанов
Джемал Мустафа Хюсеинов
Исмаил Ахмедов Мустафов
Щилиян Иванов Иванов
Огнян Милков Стоянов
Юсуф Алиев Мехмедов
Али Мехмедов Ходжов
Муса Салиев Мусов
Айше Мехмедова Ибрямова
Ерол Фикриев Исмаилов
Гюлтен Хасанова Ибрямова
Дауд Сабриев Алиосманов
Рафи Ибрямов Шабанов
Сюлейман МехмедовАлибашев
Бирджан Гюрджанов Сабриев
Хюлия Шенолова Зекериева
Севгинар Седатова Басриева
Мюрвет Мехмедова Ахмедова
Абдула Мехмедов Алиев
Абдрахим Юсменов Абдрахимов
Вежди Еминов Хасанов
Зюлкюф Рейханов Ислямов
Нергис Басриева Салимова
Гюлфие Ахмедова Ферзуева
Феим Салимов Ахмедов
Вилдан Юмерова Маремова
Наим Али Белбер
Танер Бейсим Мехмед
Али Расимов Алиев
Ариф Юсеинов Алимов
Мергюл Хасанова Билялова
Мехмед Бейсим Мехмед
Илмаз Айдънов Османов
Фикрет Шабанов Хайрулов
Исмаил Мустафов Исмаилов
Айше Халилова Ахмедова
Мухарем Сабриев Алиосманов
Стефан Янков Стефанов
Наим Исмаилов Хасанов
Валентин Митков Янакиев
Стелиан Младенов Маринов
Сергей Стоянов Узунов
Лютви Ниазиев Шабанов
Хюсеин Мустафов Аптулов
Анифе Сюлюшева Алиева
Шериф Алиев Исов
Фикрет Адемов Мустафов
Ахмед Даудов Ахмедов
Сейфетин Шабанов Сеидахмедов
Гюлтен Мъстънова Ахмедова
Хабибе Мехмедова Шабанова
Саид Адемов Адемов
Неждет Адемов Шабанов
Джемал Велиев Насъфив
Емине Етемова Хабилова
Гюлзаде Ахмедова Мустафова
Хасан Исмаилов Исмаилов
Ахмед Акъев Ахмедов
Исуф Мустафов Исуфов
Михаил Ангелов Михайлов
Васил Костов Василев
Виолета Николова Георгиева
Сашо Иванов Асенов
Сали Мустафов Османов
Сийка Рускова Джомева
Милка Стефанова Петкова
Фикрет Ефраимов Мустафов
Хюсеин Исмаилов Шабанов
Исмаил Салиев Мехмедов
Милчо Живков Асенов
Асен Христов Иванов
Борис Ангелов Янков
Фикрет Мехмедов Алиев
Февзи Сюлюшев Алиев
Фатме Алиева Мехмедова
Атанас Антонов Атанасов
Анифе Алиева Салиева
Ерджан Алиев Исмаилов
Бехчет Мустафов Мустафов
Фикрие Исмаилова Юмер
Хасан Мехмедов Хасанов
Фикрет Зекериев Мехмедов
Феим Шабанов Исмаилов
Исмет Исмаилов Мехмедов
Айтен Ибрямова Мустафова
Дончо Иванов Христов
Айдън Шюкрюев Хасанов
Мюжгян Екремова Мустафова
Седат Алиев Ереджебов
Васви Мехмедов Мустафов
Емил Димитров Стоянов
Стелиян Стефанов Данаилов
Гюрсел Яшаров Яшаров
Ридван Ридванов Адемов
Мехмед Ибрямов Мехмедов
Бедри Исмаилов Шабанов
Нина Радева Димитрова
Ангел Стефанов Димитров
Христи Христов Младенов
Мустафа Халилов Тахиров
Ашим Ахмедов Мехмедов
Айше Исова Исова
Наталия Аспарухова Христофорова
Асен Северинов Михайлов
Наталия Емилова Стоянова
Садет салиева Шабанова
Вилдан Мустафова Исуфова
Дауд Азизов Адемов
Айтен Реджебова Керимова
Осман Ахмедов Османов
Хюсеин Етемов Хюсеинов
Шефкет Адемов Мустафов
Зюлкюф Ахмедов Идризов
Фатме Османова Мустафова
Себахатин Джелилов Велиев
Бейтула Алиев Исмаилов
Ахмед Исмаилов Рашидов
Исмаил Шерифов Ахмедов
Салим Адемов Юмеров
Ангел Станков Петров
Танер Исмаилов Ибрямов
Хасан Ахмедов Ахмедов
Фатме Мустафова Исмаилова
Тефик Зекериев Мехмедов
Неджметин Якубов Салиев
Зюфти Исмаилов Юмеров
Росен Здравков Янев
Ахмед Шевкетов Ахмедов
Феим Ферадов Мехмедов
Мергюл Шабанова Вейселова
Мехмед Шабанов Мехмедов
Ремзи Хюсеинов Исмаилов
Еджевит Хасанов Джеферов
Ерджан Феимов Ахмедов
Мустафа Ахмедов Хасанов
Ефраим Ефраимов Исмаилов
Айдън Ниязиев Мехмедов
Бейхан Юсуфов Хюсеинов
Федаим Илязов Хасанов
Кадир Мехмедов Ахмедов
Мустафа Мустафов Даудов
Елфида Адемова Исмаилова
Юлкю Адемов Исмаилов
Севгюл Селимова Адемова
Николай Цветков Великов
Калоян Янков Стаменов
Александър Костадинов Станчев
Сашо Кръстев Иосков
Соня Тодорова Асенова
Сергей Стефанов Симеонов
Красимир Иванов Кръстев
Валери Димитров Стефанов
Христо Стаменов Методиев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения