Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2511-НС
София, 30 април 2013 г.

ОТНОСНО: опаковане и предаване на бюлетините, избирателните списъци, протоколите за отчитане на изборните резултати и останалите книжа и материали в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. от СИК/ПСИК на РИК и от СИК/ПСИК на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК и съхранение на книжата и материалите до следващите избори за народни представители

На основание  чл. 26, ал. 1, т. 2, чл. 36, ал. 1, т. 5, чл. 233, ал. 7 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. ОПАКОВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ, ПРОТОКОЛИТЕ И БЮЛЕТИНИТЕ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГЛАСУВАНЕТО И УСТАНОВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

1. Избирателният списък и допълнителният избирателен списък, както и приложенията към тях (декларации и удостоверения), списъкът на заличените лица, които не могат да бъдат дописвани и списъка за допълнително вписване на придружители, се поставят в нарочен плик с надпис „Списъци на СИК № ..................." (изписва се пълният номер на секцията - АА ВВ СС ХХХ[1]). Пликът НЕ СЕ ЗАПЕЧАТВА и се подписва от всички членове на СИК/ПСИК. ПЛИКЪТ НЕ СЕ ПОСТАВЯ В ТОРБАТА С БЮЛЕТИНИТЕ!

2. Попълненият и подписан протокол на СИК/ПСИК НЕ СЕ РАЗПЛАСТЯВА и НЕ СЕ ПОСТАВЯ В ТОРБАТА С БЮЛЕТИНИТЕ! Протоколът се поставя в отделен незапечатан плик.

3. Неизползваният (непопълнен) протокол, сгрешеният протокол (ако има такъв), протоколът за предаване и приемане на книжа и материали за изборите за народни представители на 12 май 2013 г., съставен в деня преди изборния ден (Приложение № 80 от изборните книжа), както и протоколът за предаване на сгрешени и приемане на нов формуляр на СИК/ПСИК (при сгрешени протоколи) се поставят в отделен плик, който НЕ СЕ ЗАПЕЧАТВА И НЕ СЕ ПОСТАВЯ В ТОРБАТА. Върху плика се поставя надпис „протоколи на СИК №......." (изписва се пълният номер на секцията - АА ВВ СС ХХХ ). След въвеждане на данните от гласуването в Изчислителния пункт към РИК и приемане на протокола на СИК/ПСИК от РИК в този плик се поставя и екземплярът на протокола на СИК/ПСИК за областната администрация. Запечатва се от комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК при приемане на книжата и материалите на СИК/ПСИК от тази комисия.

4. След приключване на гласуването и преди установяване на резултатите СИК/ПСИК ПОСТАВЯТ В ТОРБАТА опакованите в отделни пакети бюлетини и неизползвани декларации, надписани, както следва:

4.1. пакет „Неизползвани бюлетини";

4.2. пакет „Недействителни бюлетини по чл. 180 и 181 от ИК и сгрешени бюлетини по чл. 201, ал. 3 от ИК";

4.3. унищожени от СИК/ПСИК бюлетини за таблата пред изборното помещение, повредени при откъсване от кочана или по друг начин;

4.4. неизползани декларации.

5. След установяване на резултатите от гласуването СИК/ПСИК поставя в торбата:

5.1. черновата на протокол на СИК/ПСИК;

5.2. пакет „Действителни бюлетини";

5.3. пакет „Недействителни бюлетини";

5.4. печата на СИК/ПСИК. ПЕЧАТЪТ СЕ ПОСТАВЯ В ОТДЕЛЕН ПЛИК, КОЙТО СЕ ЗАПЕЧАТВА, СЛЕД КАТО СЕ ПРИКЛЮЧИ С КОПИРАНЕТО И ПОДПЕЧАТВАНЕТО НА ПРОТОКОЛИТЕ!

5.5. протокол за маркиране на печата на СИК/ПСИК;

5.6. приемно-предавателния протокол за избирателния списък;

5.7. списъците за вписване на застъпници, наблюдатели, представители на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, списъка за вписване на лицата, получили копия от протокола на СИК/ПСИК.

6. Останалите помощни материали и технически материали, получени от общинската администрация, като неизползвани хартиени ленти, лепило, линийки, химикали, торби и др, НЕ СЕ ПОСТАВЯТ В ТОРБАТА, а се опаковат отделно и се предават на общинската администрация.

7. Торбата с книжата по т. 4 и 5 се завързва, около възела се залепва хартиена лента с пълния номер на секцията (ААВВССХХХ), върху която всички членове на СИК/ПСИК изписват името и фамилията си и се подписват. При залепването на хартиената лента да не се използва тиксо. Върху торбата се залепва хартиен етикет с надпис „Избори за народни представители 12.05.2013" и пълният номер на секцията (ААВВССХХХ). При невъзможност да бъде залепен хартиен етикет, надписът може да бъде направен и с маркер.

 

II. ПРЕДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛА НА СИК/ПСИК И ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ОТ СИК/ПСИК НА РИК. ПРЕДАВАНЕ НА ЗАПЕЧАТАНИТЕ ТОРБИ ОТ СИК/ПСИК НА КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 233, АЛ. 7 от ИК

8. След опаковането на бюлетините и останалите книжа и запечатването на торбите председателят или заместник-председателят, секретарят и един член на СИК/ПСИК, предложени от различни партии или коалиции от партии, предоставят на РИК:

- неразпластения протокол на СИК/ПСИК с резултатите от гласуването (по т. 2 по-горе);

- втория формуляр на протокол на СИК/ПСИК (непопълнен или сгрешен), протокола за предаване и приемане на книжата и материалите за изборите за народни представители, съставен в деня преди изборния ден, както и протоколът за предаване на сгрешени и приемане на нов формуляр на СИК/ПСИК (при сгрешени протоколи) (пликът по т. 3 по-горе);

- избирателните списъци, заедно с приложенията към тях (пликът по т. 1).

Транспортът и охраната се осигуряват от съответната общинска администрация и МВР.

9. Протоколът с резултатите от гласуването се разпластява от РИК, като двата екземпляра от него, предназначени за РИК и ЦИК, остават в РИК, а третият и четвъртият екземпляр се връщат на СИК/ПСИК. Четвъртият екземпляр от протокола на СИК/ПСИК се поставя пред изборното помещение. Районната избирателна комисия връща на СИК/ПСИК втория формуляр на протокол на СИК/ПСИК (непопълнен или сгрешен), протокола за предаване и приемане на книжата и материалите за изборите за народни представители, съставен в деня преди изборния ден, както и протокола за предаване на сгрешени и приемане на нов формуляр на СИК/ПСИК (при сгрешени протоколи) след сверяване на фабричните номера.

10. Членовете на СИК/ПСИК по т. 8 предават на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК запечатаната торба с бюлетини и други книжа и материали и плика, съдържащ третия екземпляр от протокола на СИК за установяване на изборните резултати, втория формуляр от протокола на СИК (непопълнен или сгрешен), протокола за предаване и приемане на книжа и материали за изборите за народни представители и протокола за предаване на сгрешени и приемане на нов формуляр на СИК/ПСИК (при сгрешени протоколи). Пликът се запечатва в присъствието на поне 3 членове на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК, представители на различни партии и коалиции от партии или двама представители на различни политически партии и коалиции от партии и на представителя на областната администрация и се съставя протокол по образец Приложение № 91 от изборните книжа.

11. При предаването на торбите се проверява тяхната цялост. Торба с нарушена цялост се опакова отново от членовете на СИК/ПСИК по т. 8, завързва се по начина, указан в т. 7, като състоянието й и намерените в нея изборни книжа се описват в протокол по приложение № 1 от настоящото решение. ОПАКОВАНИТЕ ОТ СИК/ПСИК БЮЛЕТИНИ И ПЛИКОВЕ НЕ СЕ ОТВАРЯТ ИЛИ РАЗКЪСВАТ!

12. СИК/ПСИК следва да извърши предаването на изборните книжа и материали не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването.

13. До 16 май 2013 г. избирателните списъци (пликът по т. 1) се предават от РИК на упълномощен представител на ГД „ГРАО". След извършване на проверките от ГД „ГРАО" списъците се предават на изрично упълномощени представители на съответната областна администрация за поставяне в помещенията по т. 14, в които се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 12 май 2013 г., за което се съставя протокол.

 

III. СЪХРАНЯВАНЕ НА ТОРБИТЕ С БЮЛЕТИНИТЕ И ОСТАНАЛИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

14. Запечатаните торби и пликове с протоколи се съхраняват в подходящо помещение, определено от областния управител/изпълняващия длъжността областен управител. По изключение, в случай на обективна невъзможност книжата да бъдат поместени в едно от разполагаемите помещения, могат да бъдат определени и повече от едно помещение. Помещението следва да е охраняемо и обособено по начин, позволяващ отделното съхранение на изборните книжа и материали от изборите за народни представители, насрочени за 12 май 2013 г. В случай че в помещението се съхраняват изборни книжа и материали, чийто срок на съхранение не е изтекъл, новите книжа и материали от насрочените за 12 май 2013 г. избори следва да се поставят в обособено в помещението място, непозволяващо смесването или по друг начин объркването, или изгубването на изборните книжа и материали.

15. Помещението/ята по т. 14 се определя/т със заповед от областния управител/изпълняващия длъжността областен управител не по-късно от 09.05.2013 г. Копие от заповедта по предходното изречение се изпраща на съответната РИК.

16. След приемане на изборните книжа и материали от всички СИК/ПСИК от дадения изборен район, и след поставяне в помещението/ята  на торбите с бюлетините и другите книжа и материали и екземплярите от протоколите по настоящото решение, предназначени за комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК, тази комисия заключва помещението/ята и го/ги запечатва с хартиени ленти, подпечатани с восъчен печат, върху който е поставен уникален знак. Върху лентите се подписват всички членове на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК.

17. Мандатът на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК приключва със заключване и запечатване на помещението/ята по предходната точка. Тази комисия предава ключа от помещението/ята и восъчния печат на изрично упълномощени от областния управител/изпълняващия длъжността областен управител представители на областната администрация, на които се възлага изпълнение на функции във връзка с отпечатване и запечатване на помещението/ята по т. 15 след приключване на мандата на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК. Представителите на областната администрация се определят с нарочна заповед на областния управител/изпълняващия длъжността областен управител не по-късно от 09.05.2013 г.

18. Достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и до помещенията, където те се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК в присъствието на упълномощените с изрична заповед на областния управител/изпълняващия длъжността областен управител представители на областната администрация. След всяко отваряне на помещението/ята от тези лица, то/те задължително отново се запечатва/т с хартиена лента, подписана от лицата, и се подпечатва/т с восъчния печат на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК.

19. За всяко отваряне на помещението/ята и развързване на торби или разпечатване на пликове, съхранявани в него/тях, се съставя протокол, в който се вписват основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите/пликовете (дали хартиените ленти са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете и имената и качеството на лицето, на което се предават. Протоколът се подписва от упълномощените представители на областната администрация, определени със заповед на областния управител/временно изпълняващия длъжността областен управител.

20. В срок от 24 часа от връщане от ГД „ГРАО" при МРРБ на избирателните списъци от проверка за двойно гласуване, както и за това, дали дадено лице е било придружител на повече от двама избиратели, упълномощените представители на областната администрация, определени със заповед на областния управител/временно изпълняващия длъжността областен управител следва да разпечатат помещението за съхранение на книжата, да поставят избирателните списъци, декларациите и удостоверения към тях и да запечатат помещението  по реда на т. 18 и 19. За разпечатаването на помещението за прибиране на избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях не е необходимо допълнително решение на ЦИК.

21. Областният управител носи отговорност за съхраняването на торбите с изборните книжа и материали в състоянието, в което те са поставени в помещението.

 

Решението да бъде изпратено на районните избирателни комисии, на областните управители, на кметовете и секретарите на общини/райони, на Администрацията на Министерския съвет.

Копие от решението да се осигури от общинските/районните администрации за всяка СИК/ПСИК и да се предостави от РИК на СИК/ПСИК в предизборния ден при предаване на изборните книжа и материали.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

________________________________________________

АА е номерът на изборния район, ВВ е номерът на общината, СС е номерът на района в градовете с районно деление - за останалите населени места се записва 00, ХХХ е номерът на секцията в общината.


* Публикувано на

Свързани решения:

910-ПВР/МИ/

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения