Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2510-МИ/НР
София, 06.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Хисаря, област Пловдив

Постъпило е искане с вх. № МИ-10-261 от 01.10.2015 г. от Магдалена Ламбова Тошева – упълномощен представител на ПП „Атака“, за промяна в ОИК – Хисаря. Предлага се на мястото на Иванка Минкова Ненкова – член на комисията, да бъде назначена Ангелина Петрова Петришка. Към искането са приложени: копие от диплома за висше образование, копие от лична карта и декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, на Ангелина Петрова Петришка. По електронната поща е постъпило и решение № 150/02.10.2015 г. на ОИК – Хисаря относно прекратяване пълномощиятана Иванка Минкова Ненкова – член на ОИК – Хисаря от ОИК – Хисаря.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Хисаря, област Пловдив, Иванка Минкова Ненкова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Хисаря, област Пловдив, Ангелина Петрова Петришка, ЕГН ...

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1860-МИ / 10.08.2020

    относно: допускане на партия „ГЕРБ“ за участие в новите избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1859-МИ / 10.08.2020

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 септември 2020 г

  • № 1858-МИ / 10.08.2020

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в новите избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • всички решения