Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2510-МИ/НР
София, 6 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Хисаря, област Пловдив

Постъпило е искане с вх. № МИ-10-261 от 01.10.2015 г. от Магдалена Ламбова Тошева – упълномощен представител на ПП „Атака“, за промяна в ОИК – Хисаря. Предлага се на мястото на Иванка Минкова Ненкова – член на комисията, да бъде назначена Ангелина Петрова Петришка. Към искането са приложени: копие от диплома за висше образование, копие от лична карта и декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, на Ангелина Петрова Петришка. По електронната поща е постъпило и решение № 150/02.10.2015 г. на ОИК – Хисаря относно прекратяване пълномощиятана Иванка Минкова Ненкова – член на ОИК – Хисаря от ОИК – Хисаря.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Хисаря, област Пловдив, Иванка Минкова Ненкова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Хисаря, област Пловдив, Ангелина Петрова Петришка, ЕГН ...

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения