Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 251-ПВР/МИ
София, 14 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Върбица, област Шумен, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Върбица, област Шумен, от 09.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-197 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Върбица.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Върбица, област Шумен, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Христина Василева Хубенова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Йордан Тодоров Йорданов

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Шабан Исмаил

 

ЧЛЕНОВЕ:

Реджеп Мусов Дурльов

 

 

Виолина Иванова Йовчева

 

 

Йовка Железова Европова

 

 

Панайот Велчев Панайотов

 

 

Вася Маринова Димитрова

 

 

Жечка Атанасова Михайлова

 

 

Красимир Иванов Колев

 

 

Юлияна Денкова Николова

 

 

Мирослава Димитрова Димитрова

 

 

Рамадан Джемалов Джемалов

 

 

Зюлейха Мустафа Ахмед

 

 

Родинка Славова Тодорова

 

 

Соня Стоянова Мерсинкова

 

 

Тансел Фикрет Ахмед

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения